Sävsjö kommunvapen

Avfall, Vatten & Miljö

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och vatten är en del av kretsloppen. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kommer från både grund- och ytvatten.

Renhållning handlar om att avfall ska tas om hand på rätt sätt så att det inte orsakar hälsoproblem eller miljöstörningar. Nu för tiden läggs nästan inget alls på deponi utan istället tas avfallet till vara på ett effektivt sätt genom återvinning. Den moderna avfallshanteringen bygger på sortering och återvinning.

I Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi uttrycks att arbetet med de regionala miljömålen ska prioriteras och att minskningen av koldioxidutsläpp och övriga miljömåls uppfyllande ska följas upp och redovisas. Kommunen ska aktivt verka för ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och vindkraft. Vi ska sträva efter att minska såväl energi- och resursförbrukning som avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kommunens sjöar och vattendrag och viktiga grundvattenförekomster ska skyddas. Åtgärder som motverkar förorening eller försurning ska genomföras.