Sävsjö kommunvapen

Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmål

Sveriges Riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen har antagits för att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet) Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i några fall kommer inte miljökvalitetsmålen att nås i tid, även om stora insatser görs.

För att vi ska klara av att lösa miljökvalitetsmålen till 2020 krävs ett stort engagemang hos många i samhället, både i Sverige och i andra länder.

Miljökvalitetsmålen skall:

  • främja människors häls
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljö
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värde
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåg
  • trygga en god hushållning med naturresursern

Senast uppdaterad: 2017-03-07