Sävsjö kommunvapen

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt

Nya riktlinjer för fordonstvättar inom Jönköpings län har antagits av myndighetsnämnden.

Detta innebär att myndighetsförvaltningen inte kan godta följande, vare sig för privatfordon eller yrkesfordon:

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, så att avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller dylkt.
  • Tvätt i garage utan oljeavskiljare.

Följande kan man godta för privatfordon

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs. Kommunen bör inte upplåta mark för sådan fordonstvätt.

Inom vattenskyddsområde gäller strängare villkor.

Okontrollerade fordonstvättar påverkar vår omgivande miljö och vår hälsa negativt. Vid fordonstvätt släpps metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen ut med avloppsvattnet. Föroreningarna härrör från tvättkemikalierna, smuts från vägbeläggning, fordon och däck. Från själva fordonet kan även metaller frigöras vid tvätt, exempelvis tungmetaller (bland annat Kadmium) från vissa lackpigment och zink från däckpartiklar. Utsläppen av olja kommer i huvudsak från produktanvändningen, främst avfettningsmedlen.

Vid okontrollerade fordonstvättar kan olämpliga ämnen anrikas i vår omgivning såsom mark, ytvatten, grundvatten och även till luft (tvättkemikaliers aerosoler).

För tvätt av fordon hänvisar myndighetsförvaltningen fortsättningsvis till en fordonstvättanläggning. Myndighetsförvaltningens miljöinspektörer har tillsyn över både automattvättar och gör det själv-fordonstvättanläggningar som därmed säkerställer att avloppsvattnet och slam efter fordonstvätt omhändertas på bästa möjliga sätt.

För ytterligare information kontakta gärna myndighetsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2018-09-11