Sävsjö kommunvapen

Servering av alkoholdrycker

Servering av alkoholdrycker

För att servera alkohol krävs enligt alkohollagen tillstånd. Här kan du läsa om de olika alternativ som finns och hur du går tillväga för att söka tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker.  

Vad är servering?

Med servering avses att alkoholdrycker tillhandahålles mot betalning. Detta anges i alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap 1 och 2 §§.

"För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid."

Krav för att få tillstånd  

I huvudsak ska tre kriterier vara uppfyllda för att tillstånd ska ges: Den sökandes lämplighet och kunskap samt att lokalen är godkänd enligt myndighetskrav (alkohollagen 8 kap 14-16 §§). Vidare finns i alkohollagen ett matkrav, vilket innebär att det ska finnas en meny med ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat samt att lagad mat ska kunna erbjudas under hela serveringstiden. 

Stadigvarande tillstånd

Stadigvarande tillstånd är ett serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap som gäller tillsvidare. Avser ansökan stadigvarande tillstånd ska även handlingar enligt checklista (se blankett nedan) skickas till socialnämnden.  

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd är ett serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap avseende enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 

Från ansökan till beslut

Ansökan lämnas till socialnämnden på respektive blankett. I ett ansökningsärende är det du som söker tillstånd som är skyldig att komma in med de dokument som kommunen begär. En klar och tydlig ansökan som är komplett innebär i sin tur att handläggningstiden förkortas. Före beslut kan socialnämnden komma att inhämta upplysningar från andra myndigheter. Exempelvis:

  • Polismyndigheten
  • Skatteverket
  • Kronofogden
  • Kommunens miljö- & byggförvaltning 
  • Räddningstjänsten

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen.

Upphörande av tillstånd

Det är viktigt att du anmäler om verksamhetens upphörande. VId ägarskiften krävs att det nuvarande tillståndet upphör innan ett nytt tillstånd kan utfärdas.

Senast uppdaterad: 2017-04-10