Sävsjö kommunvapen

Positiv delårsrapport

Resultatet i år är bättre än föregående år. Den 31 augusti visade resultater på plus 40,5 miljoner kronor och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 32,9 miljoner kronor.

Överskottet kommer främst från socialnämnden och kommunstyrelsen. Anledningen till socialnämndens överskott är främst outnyttjade medel för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Tekniskt utskott har lämnat en prognos på plus 847 tusen kronor och barn- och utbildningsnämnden på plus 450 tkr. Övriga nämnder visar på mindre avvikelser gentemot budget.

Investeringar

De största investeringarna under året har varit tillbyggnad av förskolan Paletten, tillbyggnad av gruppboendet Borgen, nya allvädersbanoroch byte av ventilationen på Familjebadet. Inom skolan har man fortsatt att göra IT-satsningar.

I början av året flyttades budgetansvaret för fastigheter och bostadsanpassning från tekniskt utskott till kommunstyrelsen.

Kommunala bolag

De kommunala bolagen redovisar tillsammans en vinst. Prognosen pekar på ett resultat på totalt 23,9 miljoner kronor. Anledningen till det förbättrade resultatet är bland annat förändrade avskrivningstider på nedgrävd fiberkabel i SavMan AB.

Publicerad 2017-10-13