Sävsjö kommunvapen

Medborgarundersökning

Just nu pågår SCB: s medborgarundersökning. 1 200 slumpvis utvalda medborgare i Sävsjö kommun har i dagarna fått hem frågor där man får möjlighet att tycka till om olika områden.

Undersökningen är en attitydundersökning som mäter hur kommuninvånare ser på sin kommun.

Vad är man nöjd med? Vad kan förbättras?

Undersökningen består av tre delar:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
    • Frågorna handlar om arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommersiellt utbud och trygghet.
  • Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
    • Frågorna handlar om förskolan, skolan, omsorg, räddningstjänst, kultur, gator och vägar, miljö, bemötande och tillgänglighet.
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?
    • Frågorna handlar om vilka möjligheter man har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har för dem.

Med hjälp av undersökningen tar vi reda på vad invånarna är nöjda med och var de skulle vilja se förbättringar.

SCB:s medborgarundersökning har genomförts årligen sedan 2005 och de flesta kommuner har varit med någon eller några gånger i undersökningen. I årets undersökning deltar 111 kommuner.

Sävsjö var med senast våren 2011.

Insamlingen av svaren pågår från augusti till november och i slutet av december kommer resultaten av svaren att publiceras. Undersökningens resultat bearbetas utifrån SCB:s analysmodell med Nöjd- Kund- Index ( NKI) och analysen syftar till att peka ut vilka områden som kommunerna ska prioritera för att få nöjda medborgare.

Varje kommun får en egen analysrapport som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. I rapporten görs jämförelser med det sammanlagda resultatet för deltagande kommuner.

För dig som blivit utvald att svara på frågorna,

Ta din chans och påverka !

Publicerad 2018-09-04