Sävsjö kommunvapen

Boende för äldre

Boende för äldre

Seniorboende och trygghetsboende

I kommunen finns flera seniorboende och trygghetsboende med god tillgänglighet. Dessa lägenheter räknas som ordinärt boende och är inte behovsprövade. Du ställer dig i kö hos aktuell hyresvärden, Sävsjö kommun eller Sävebo AB.

Hemtjänst söks efter behov hos biståndshandläggare.

Seniorboende är till för personer som är över 70 år eller personer med funktionshinder som gör att det är behov av seniorboende. Bostäderna är utformade utifrån behov av tillgänglighet.

Trygghetsboende är till för äldre som önskar ett tryggt boende i gemenskap med andra äldre och där en person i hushållet fyllt 70 år. Trygghetsboende är utformat för att uppfylla höga krav på tillgänglighet, gemensamhetslokaler och även tillgång till personal under vissa tider.

Särskilt boende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan fås i det egna hemmet.

Särskilda boendeformer innebär att boenden skapats för att ge adekvat hjälp till den som av olika orsaker inte längre klarar en egen bostad ute i samhället. För Sävsjö kommuns del finns, efter fullmäktigebeslut 2004, två huvudformer av bostäder för permanent boende inom kommunens särskilda boenden: gruppboende och vårdboende.

I kommunen finns 122 bostäder med särskild service i olika former såsom vårdboende och gruppboende för personer med demensdiagnos. Äldreomsorgen är organiserad i områden med ansvariga personalgrupper och arbetsledare. All personal har tystnadsplikt.

Vårdboende 

Vårdboende är ett eget boende med hyreskontrakt och tillgång till gemensamma utrymmen. På våra vårdboenden finns omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor som är ansvariga för hälso- och sjukvården.

Gruppboende

Gruppboende är en mindre enhet med åtta lägenheter för personer som har behov av specialiserad vård och omsorg på grund av demenssjukdom. Det är ett eget boende med hyreskontrakt och tillgång till gemensamma utrymmen. På ett gruppboende finns personal som har utbildning för och erfarenhet av att arbeta med personer med svåra demenssymtom.

Vad kostar särskilt boende?

Avgift för hemtjänst tas ut enligt särskild taxa. Avgiften ingår i maxtaxans högkostnadsskydd. Beloppet är en viss procentsats av prisbasbeloppet och regleras varje år. Avgift för hemtjänst är inkomstprövad.

Avgift för måltidsabonnemang i särskilt boende tas ut enligt särskild taxa. I abonnemanget ingår alla måltider inklusive mellanmål.

Du som bor i särskilt boende har eget hyreskontrakt och betalar hyra för din lägenhet. Hyran beror på lägenhetens beskaffenhet (standard och ålder). Hyreskontrakt upprättas av socialförvaltningen. Bostadstillägg söks via Pensionsmyndighetens blankett.


Som boende bör du ha en egen hemförsäkring. Det är viktigt att försäkringen täcker personliga tillhörigheter och hjälpmedel. Kommunen har en begränsad försäkring som endast gäller för brand, inbrott och vattenskada. Denna försäkring gäller i andra hand och endast om det inte finns eller inte går att få ut ersättning från primärförsäkringen.

Ingen avgift för TV-licens tillkommer eftersom kommunens gemensamma TV-licens gäller för alla TV-apparater i fastigheten.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

Vård och omsorg i särskilt boende är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om särskilt boende görs till biståndshandläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.


Senast uppdaterad: 2017-11-28