Sävsjö kommunvapen

Parkering

Parkering

Allmänna parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler du som trafikant är skyldig att kunna. Parkeringsreglerna är uppbyggda efter två huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra

Det finns mer att läsa om parkeringsregler och vägmärken i broschyren "Stanna och parkera" från Transportstyrelsen.

Räddnings- och underhållsfordon

Felparkerade fordon kan försämra framkomlighet för exempelvis räddnings- och underhållsfordon. Vid en akut situation är det viktigt att oönskade hinder, som felparkerade bilar, inte står i vägen för räddningstjänstens fordon. Varje minuts fördröjning av ambulans- eller brandpersonal kan exempelvis minska chansen för en person med hjärtstillestånd att överleva eller minska chanserna att släcka en brand.

Du kan även hjälpa oss med snöröjningen genom att parkera rätt. Under vintern kan felparkerade fordon utgöra ett hinder för snöröjningsfordon. Detta kan försena att vägar och trottoarer blir fria från snö och halka.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • Under högst 3 timmar på gågata.
  • Under högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.
  • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet. ​För ytterligare information kontakta assistent Lena Fransson 0382-152 55.


Senast uppdaterad: 2018-08-09