Lyssna på sidan Lyssna

Miljötillsyn

Myndighetsförvaltningen besöker industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer, verkstäder och jordbruk.

För att se till att miljöbalken följs görs följande åtgärder:

  • Anmälda och oanmälda inspektioner på miljöfarliga verksamheter.
  • Ställs krav enligt miljöbalken.
  • Granskas och handläggs inkomna handlingar.
  • Granskas miljörapporter.
  • Besiktningar tillsammans med länsstyrelsen på företag som är tillståndspliktiga.
  • Lämnas upplysningar, information och rådgivning.
  • Görs åtalsanmälningar vid misstanke om brott.

Egenkontrollen

Företagets egenkontroll är viktig för att få en uppfattning om verksamhetens miljöpåverkan. Ett exempel på egenkontroll är att föra journal över använda kemikalier och farligt avfall som uppstår.

Utifrån egenkontrollen lämnas sedan en årlig miljörapport in till miljö- och byggenheten. I rapporten redovisas exempelvis mängden använda kemikalier, mängd farligt avfall som uppkommit, resultat av gjorda mätningar och förändringar som gjorts i verksamheten under året.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är ett nytt påtryckningsmedel som införts vid vissa överträdelser. Den beslutas av tillsynsmyndigheten men kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Den som har gjort överträdelsen har rätt att yttra sig innan beslut fattas.

Några exempel på överträdelse då avgiften ska tas ut:

  • När någon driver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet utan att ha sökt tillstånd eller anmält detta till miljö- och byggenheten.
  • När någon saluför kemisk produkt i konsumentförpackning som saknar barnskyddande förslutning.
  • När någon underlåter att anmälan transport av eget avfall.

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.