Krav för att få serveringstillstånd

Läs mer om:

Krav för att få serveringstillstånd

För att beviljas ett serveringstillstånd ställer alkohollagen upp vissa kriterier som ska vara uppfyllda.

Personlig lämplighet

Den som beviljas serveringstillstånd ska vara lämplig. Med det menas bland annat att den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet samt ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Det är den sökande som ska visa att han är lämplig för uppgiften.

Kunskapskrav

En förutsättning för att beviljas serveringstillstånd eller provsmakningstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i rörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker ska därför som huvudregel göra ett kunskapsprov.

Matutbud

Matservering är ett grundläggande krav för serveringstillstånd. Lagen ställer krav på att lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under hela serveringstiden. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvarorna på något sätt ska ha förädlats. Serveringstillstånd kan inte medges om enbart enklare anrättningar, såsom exempelvis smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd erjuds. Det innebär att gatukök, caféer och liknande serveringställen inte kan komma ifråg för serveringstillstånd. 

Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter vilket innebär att det ska erbjudas såväl förrätter, huvudrätter som efterrätter.

Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Gästerna ska dock kunna erbjudas flera olika rätter av enklare slag, till exempel kalla maträtter eller maträtter som värms i mkrovågsugn. Enbart chips eller nötter är inte tillräckligt.

Kök

När det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället dessutom ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska hålla en viss standard. Det är till exempel inte tillräckligt med en vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn.

Lokal

Serveringslokalen ska omfatt ett visst avgränsat utrymme och vara överblikckbar. Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Myndighetsförvaltningen.

För att ett serveringstillstånd ska beviljas förutsätter det att andra nödvändiga tillstånd för restaurangdriften föreligger. Exempelvis ska det finnas besittningsrätt till lokalen, bygglov, registrering av livsmedelslokal, polistillstånd enligt ordningslagen samt att lokalen är lämplig för sitt ändamål sett ur brand, och utrymningssynpunkt. 

Befarade olägenheter

Även om den sökande och lokalen uppfyller lagens krav kan en ansökan om serveringstillstånd avslås om den tilltänkta serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Det finns alltså ingen generell rätt att få serveringstillstånd. Vid varje prövning av nytt serveringstillstånd ska risken för alkoholpolitiska olägenheter beaktas.

En individuell prövning måste dock alltid göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid motiveras. Motiveringen kan röra antingen sökanden eller serveringsstället eller med hänsyn till alkoholpolitiska olägenheter som kan befaras uppstå genom den tilltänkta etableringen. Det krävs att det redovisas vilka olägenheter det är fråga om och vad som ligger till grund för att olägenheterna befaras uppstå. Ett avslag på en ansökan kan alltså inte enbart grundas på kommunen alkoholpolitiska riktlinjer.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.