Lyssna på sidan Lyssna

Djur

En grå katt med bruna ögon som tittar genom ett staket

Regler för djurhållning

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Sävsjö kommun finns regler om djurhållning. Dessa regler innebär att det krävs tillstånd att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område eller områden med områdesbestämmelser. För att ta reda på om ditt område är detaljplanelagt kan du kontakta myndighetsförvaltningen.

Läs de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Sävsjö kommun Pdf, 37.1 kB, öppnas i nytt fönster.

När behöver jag ansöka om tillstånd för djurhållning?

De djur du måste ansöka tillstånd för att hålla är:

 • nötkreatur,
 • häst,
 • get,
 • får,
 • gris, även minigrisar,
 • giftorm eller annan orm,
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Djur som man inte har i sitt bostadshus räknas normalt sett inte som sällskapsdjur.

Du ska även ansöka om tillstånd för att hålla andra djur som omhändertas professionellt, till exempel hundar på hundpensionat och hunddagis samt övriga djur som inte är sällskapsdjur som kan påverka människors hälsa.

Blankett; Ansökan djurhållning inom detaljplanelagt område Pdf, 81.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Jag bor i en hyres- eller bostadsrätt

Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt är det viktigt att du hör med hyresvärden eller styrelsen om det krävs godkännande från dem.

Även fast du inte behöver ansöka om tillstånd till alla slags djur är du som djurägare alltid ansvarig
för att dina djur har det bra och inte heller stör omgivande människor.

Tillsyn

Myndighetsförvaltningen har i uppgift att kontrollera att djurhållningen inte påverkar människors hälsa och utför därmed tillsyn över området.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar istället för kontroll gällande djurens välbefinnande och utövar tillsyn över detta inom Sävsjö kommun. Läs mer om Länsstyrelsens tillsyn på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Hund som sitter bland vitsippor

Både lagstiftning och kommunens lokala ordningsföreskrifter reglerar när hundar ska vara kopplade.

I de lokala ordningsföreskrifterna i Sävsjö kommun står det att hundar ska vara kopplade på

 • allmän bladplats,
 • lekplats,
 • i parker och planteringar,
 • allmän begravningsplats,
 • försäljningsplats medan torghandel pågår,
 • anlagda motionsspår.

Tikar som löper ska vara kopplade på offentliga platser inom hela kommunen.

Hundbad

Hundar får inte bada på allmänna badplatser under maj till september. Hundar får däremot bada året runt vid Gamla badet vid Eksjöhofgårdssjön.

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Vilka regler som gäller för hundar i naturen bestäms av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Läs mer om vad som gäller på Naturvårdsverkets webbsida om hundar i naturen. Länk till annan webbplats.

ID-märkning

Du som är hundägare ska ID-märka din hund och registrera ägarskapet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Djuren ska hållas utan att det riskerar att bli en olägenhet för närboende.
Det är viktigt att ta hänsyn till spridning av allergiframkallade ämnen så därför bör avståndet till grannarna vara minst 200 meter.

Allergener från häst är extra starka så ska du hålla häst kan ett ännu större avstånd ibland vara nödvändigt. Om djuren ska hållas i närheten av en förskola, skola eller liknande måste du ta särskild hänsyn till detta. Du måste också ha goda rutiner för hanteringen av gödslet.

Inom detaljplanelagt område brukar myndighetsnämnden vanligtvis inte ge tillstånd till tupp på grund av risken för störningar för dina grannar. Ska du hålla höns och fjäderfä måste du ha goda rutiner för mathanteringen så att mat inte sprids ut och riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur. Det beror på fastighetens storlek och läge hur många höns och övriga fjäderfä du kan få tillstånd att hålla.

Myndighetsförvaltningen avråder från att ha minigris i en lägenhet, bland annat eftersom minigrisar ofta blir väldigt stora.

Ska du trots det ha en minigris i en lägenhet krävs det vissa rutiner för att det inte ska riskera att bli en olägenhet för grannarnas hälsa. Du behöver till exempel ha rutiner för hur du ska hantera gödslet. När grisen blir större kommer en kattlåda inte att vara tillräcklig.

Ur djurskyddssynpunkt måste du också ta hänsyn till att grisens klövar inte är anpassade för hårda golv. Du bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen i god tid innan du planerar att skaffa minigris.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det oftast möjligt men för att undvika risker måste platsen väljas med omsorg. Det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. Det är viktigt att du har fastighetsägaren tillstånd om du själv inte äger marken där nedgrävningen tänkt ske.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst:

 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt ska vara minst 100 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Gravens botten ska ligga på betryggande avstånd från grundvattenytan.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.
 • Hästen får inte ha haft någon smittsam sjukdom.

För att få gräva ned din häst krävs att myndighetsförvaltningen godkänner platsen. Normalt besöker myndighetsförvaltningen platsen för att se om den är lämplig. För handläggning tars en avgift ut enligt gällande taxa.

Nedgrävning av sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur, till exempel hund, katt eller marsvin, får grävas ner på den egna fastigheten. Du måste dock se till att det inte förekommer någon risk att omgivningen påverkas, som till exempel din grannes vattenbrunn. Äger du inte fastigheten du bor på måste du ha tillåtelse från fastighetsägaren.