Bygga staket eller mur inom undantagsbestämmelserna

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov (max 1,20 meter högt och minst 50% genomsläpplighet). Är staketet högre än 1,20 meter eller tätare än 50% definieras det som ett plank och kräver bygglov. Murar under 0,5 meters höjd kräver normalt inte bygglov.
Undantag kan finnas så stäm gärna av med kommunens byggnadsinspektör innan ni påbörjar processen.

Läs mer om vad som gäller för staket, murar och plank på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ska staket, plank eller mur uppföras i tomtgräns rekommenderar vi att du ordnar grannens skriftliga godkännande, detta för att undika konflikter i framtiden.

Ordna skyddad plats

Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostads­hus får du utan bygg­lov anordna en skyddad ute­plats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomt­gränsen än 4,5 meter.

Läs mer om vad som gäller för att ordna skyddad uteplats på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga altan

En altan är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och utan tak, till skillnad mot en veranda. Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Läs mer om vad som gäller för altaner på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygga friggebod

Du får bygga/placera en eller flera frigge­bodar intill ett en- eller tvåbostadshus omedelbara närhet, om max totalt 15 m2. Det måste alltså finnas ett sådant bostadshus på tomten för att få bygga en bygglovsbefriad friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. En friggebod som byggs närmare än 4,5 meter från gräns mot kommunal fastighet är alltid bygglovspliktiga.

Läs mer om vad som gäller för friggebodar på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygga skärmtak

Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostads­hus får du utan bygg­lov anordna skärm­tak över altaner, ute­platser, entréer eller balkonger om skärm­taken tillsammans inte är större än 15 kvadrat­meter. Skärm­taken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns.

För att säkerställa att kriterierna uppfylls, kontakta en byggnadsinspektör på myndighetsförvaltingen för rådgivning.

Läs mer om vad som gäller för skärmtak på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.