Sävsjö Näringslivs AB
Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse årsmöte och bolagsstämma

Publicerad:

Det är dags för årsmöte och bolagsstämma för Sävsjö Näringslivsförening och Sävsjö Näringslivs AB. Välkommen tisdag 25 april klockan 17.00 för föreningen och klockan 17.30 för bolaget.

Årsmöte Sävsjö Näringslivsförening

Härmed inbjuds ägare, styrelse och intressenter till årsmöte med Sävsjö Näringslivsförening tisdagen den 25 april klockan 17.00 i Tillväxthuset, Odengatan 55, Sävsjö. .

Sävsjö den 5 april 2023

Ann-Sofi Arvidsson
Ordförande

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 4. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallad.
 5. Upprättande av närvarolista
 6. Godkännande av dagordning
 7. 2022 års verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning 2022
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av bokslut för 2022
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för 2023
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret (2024)
 16. Val av stipendiekommitté
 17. Val av ombud ordinarie bolagsstämma Sävsjö Näringslivs AB 2023-04-25
 18. Stadgeändring av antal revisorer
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutning

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

i Sävsjö Näringslivs AB

Härmed inbjuds ägare, styrelse, servicepartners samt kommunfullmäktiges ledamöter, till bolagsstämma i Sävsjö Näringslivs AB, 556534–8439, tisdagen den 25 april 2023 klockan 17.30. Stämman hålls på Tillväxthuset, Odengatan 55, Sävsjö.

Sävsjö den 5 april 2023

Sune Johansson
Ordförande

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. (Gäller utsedda representanter från Sävsjö kommun och Sävsjö näringslivsförening)

4. Val av två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 20228.

Beslut angående

a) fastställande av resultat- och balansräkning 2022

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor och ersättare revisor

13. Övriga frågor.

14. Stämman avslutas.

Prenumerera på nyhetsbrev och nyheter

Få vårt nyhetsbrev och viktiga nyheter som en länk till din mejl direkt när vi lägger ut dem.

Hantera prenumeration

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.