Lyssna på sidan Lyssna

Underrättelse om granskning: Detaljplan för Verksamhetsmark vid Hagabanan

Del av Gästgivaregården 1:96 med flera, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun

Till berörda av upprättat planförslag som går ut på granskning. Planområdet är beläget utmed Stockarydsvägen i östra delen av Vrigstad tätort och omfattar 17 hektar. Detaljplanen är i Vrigstad tätort och innefattar del av fastigheterna Gästgivaregården 1:96, 1:197, 1:310 och 1:232. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för industri som tar hänsyn till områdets landskapskaraktär och den bebyggda miljön.

Detaljplanens granskningstid är från den 4 april 2024 till och med den 2 maj 2024. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna finns tillgängliga digitalt på www.savsjo.se/detaljplaner Länk till annan webbplats. och finns tillgängliga fysiskt i Tillväxthuset (Odengatan 55, Sävsjö). Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast den 2 maj 2024.

Detaljplan för Verksamhetsmark vid Hagabanan, del av Gästgivaregården 1:96 med flera, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun

Huvuddrag

Planområdet är beläget utmed Stockarydsvägen i östra delen av Vrigstad. Planområdet befinner sig cirka 1,2 kilometer från centrala Vrigstad och omfattar ungefär 17 hektar. Fastigheter som ingår i planområdet är Gästgivaregården 1:96, 1:310, 1:232 och 1:197.

Området har aktualiserat efter att Aleholmsgymnasiet i Sävsjö har etablerat ett riksidrottsgymnasium för motocross och enduro. Vid motorbanan har kommunen byggt en ny studielokal som också är en verkstadslokal för motocrosscyklar.

Planuppdraget startade i syfte att möjliggöra förutsättningar till en nybyggnation av en studielokal i området. Under planprocessen har studielokalen/verkstadslokalen byggts och tagits i drift till läsåret 2023/2024. Det gav nya förutsättningar till detaljplanen och en möjlighet att ta ett helhetsperspektiv av planläggningen inom området. Det finns en efterfråga på industrimark i Vrigstad och det finns ingen planberedskap för ändamålet.

Planområdet består av skog som förvaltas av kommunen och Vrigstads elljusspår finns delvis inom planområdet. Åkarevägen angränsar till Gästgivaregården 1:197, som utgör industrimark. Fastighetsägarna har under förarbetet till detaljplanen visat intresse för att utöka sin verksamhetsmark.

Syfte

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för industri som tar hänsyn till områdets landskapskaraktär och den bebyggda miljön.

Synpunkter

Granskningstiden är från den 4 april 2024 till och med den 2 maj 2024.

Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativ via mejl till sambygg@savsjo.se senaste den 2 maj 2024. Det är av vikt att synpunkter inkommer med namn, adress och fastighet för återkoppling i kommande skeenden.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 578.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 331.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planeringsunderlag

Checklista betydande miljöpåverkan Pdf, 490.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktlig miljöteknisk markunderökning vid JMC Timber anläggning på Åkarevägen i Vrigstad, Sävsjö kommun. Pdf, 13.7 MB, öppnas i nytt fönster.

PM-Utvidgad provtagning på fastigheten Gästgivaregården 1:197, Åkarevägen i Vrigstad. Pdf, 905.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk markundersökning, deponi Gästgivaregården 1:198, Vrigstad, Sävsjö kommun. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning detaljplan motorbana, Vrigstad, Sävsjö kommun. Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk rapport 2021:17 Jönköpings läns museum: Arkeologisk utredning steg 1 inför nytt område för lättare industriändamål, inom fastigheten Gästgivaregården 1:96, Vrigstad socken i Sävsjö kommun, Jönköpings län. Pdf, 15.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Resultat från arkeologisk utredning steg 1, inför nytt område för lättare industriändamål, del av fastigheten Gästgivaregården 1:96, Vrigstad socken, Sävsjö kommun. Länsstyrelsen i Jönköpings län 2021-06-24. Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vidare process

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Utökat förfarande innebär att planförslaget kungörs för samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och därefter ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Kommunfullmäktige genomför sen ett antagandebeslut och förslaget vinner därefter laga kraft efter tre veckor om det inte överklagas.

Kontakt

Upplysningar lämnas av samhällsplanerare, Emanuel Johansson.

Du kan kontakta samhällsplanerare genom att ringa 0382-154 14.