Budget och ekonomi

Budget och ekonomi

Sävsjö kommuns nettokostnad för samtliga verksamheter uppgår till 612 miljoner kronor under ett år.

47 procent av kommunens budget går till skola och förskoleverksamhet och 37 procent till vård, omsorg och sociala tjänster.

Den kommunala servicen finansieras av kommunalskatten. För varje intjänad hundralapp betalar man 2017 i genomsnitt 33,18 kronor i skatt i Sävsjö. Skatten består av:

  • 21,92 kronor i kommunalskatt
  • 11,26 kronor i landstingsskatt

 

  • Kommunens ekonomi
  • Mål och budget
  • Årsredovisning
  • Delårsrapporter

 

Kommunens ekonomi

Här får du en överblick över Sävsjö kommuns ekonomi.

Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Kommunalskatten

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och finansierar mellan 75-80 % av kommunens löpande verksamhet. (Förskola, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera). Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den kommunalskatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt begravningsavgift.

Därutöver betalar den som är medlem en kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Från och med inkomståret 2011 kan även andra trossamfund ta in sina medlemsavgifter via skattesedeln.

Skattesatser

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2017 till 21:92 kronor av varje intjänad 100-lapp. Landstingsskatten uppgår till 11:26 kronor.

Nedan ser du hur skattesatserna har förändrats under de senaste åren.

Skattesats 2017


Kommunalskatt

21:92

Landstingsskatt

11:26

Totalt

33:18

 

Skattesats 2016


Kommunalskatt

21:92

Landstingsskatt

11:26

Totalt

33:18

Mål och budget

Budgeten är kommunens plan för verksamhet och ekonomi. Budgeten kan också användas som ett uppslagsverk över kommunens olika verksamhetesområden, främst för politiker och anställda men även för övriga som är intresserade av kommunal verksamhet. I november varje år beslutas kommande års budget av kommunfullmäktige.

ÅRSHJUL FÖR BUDGET

Årsredovisning

Sävsjö kommuns årsredovisning innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits av kommunen och dess bolag under det gångna året.

Årsredovisningen innehåller också information om kommunens och kommunkoncernens ekonomiska resultat och ställning. Med kommunkoncernen avses en samlad redovisning av kommunen och dess bolag.

Delårsrapporter

Förutom kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, redovisas från och med 2012 en delårsrapport per år.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.