Föräldrar som förmyndare

Föräldrar som förmyndare

Nedan får du som förälder information om de grundläggande regler som gäller vid förvaltning av omyndiga barns egendom. Reglerna finns i Föräldrabalken, som är den lag som reglerar förhållandet mellan barn och förälder.

Allmänt om förmyndare

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarens tillsyn om de är förmyndare. Oftast är båda föräldrarna förmyndare. Föräldrar som förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska användas eller placeras och företräder sitt barn i bland annat ekonomiska angelägenheter. Föräldrarna ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa. Barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Om föräldrarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga. Barnets pengar ska användas till barnets utgifter, inte föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar. Barnets pengar får aldrig skänkas bort. Numera skiljer man mellan av överförmyndare kontrollerad förvaltning och fri förvaltning.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning tillämpas då värdet på barnets tillgångar, inklusive fast egendom, överstiger 8 basbelopp. Kontrollerad förvaltning tillämpas också för tillgångar som tillfallit den omyndige genom arv, gåva eller försäkring under villkor att förvaltningen ska stå under överförmyndarens kontroll (så kallad särskild överförmyndarkontroll). Oavsett tillgångarnas värde kan överförmyndaren besluta om så kallad skärpande föreskrifter, till exempel spärra barnets bankkonto och/eller kräva att föräldrarna redovisar sin förvaltning. Denna typ av kontrollerad förvaltning tillämpas om överförmyndaren misstänker att föräldrarna missköter sig. Bland annat socialtjänsten är skyldig att på eget initiativ underrätta överförmyndaren om förhållanden som kan kräva skärpande föreskrifter och kontroll.

Begäran om särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge en penninggåva till en omyndig och vill att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testator föreskriva detta. Detta kan till exempel förekomma då far- eller morförälder skänker pengar till sitt barnbarn. När pengarna insättes på barnets bankkonto meddelar insättaren övermyndaren att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Fri förvaltning

Om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp tillämpas fri förvaltning, dvs föräldrarna bestämmer i stort sett själva hur pengarna ska placeras. Normalt behöver föräldrarna inte lämna någon redovisning till överförmyndaren. Undantag gäller om barnet äger fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller föräldrarna lånat pengar av barnet mot revers.

Rutiner vid kontrollerad förvaltning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta basbelopp sker vissa begränsningar i föräldrars rätt att förvalta barnets tillgångar. Föräldrar är skyldiga att anmäla till överförmyndaren om barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp. Sådan anmälan sker på en s.k. förteckning, en blankett som vi tillhandahåller. Förteckningen ska undertecknas på heder och samvete. Föräldrarna är skyldiga att årligen före 1 mars lämna en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen ska visa hur de förvaltat barnets tillgångar och hur dessa är placerade. Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete. Föräldrar är skyldiga att lämna slutredovisning per barnets myndighetsdag. Blanketter för års/sluträkning kan erhållas hos överförmyndaren.

Inga spärrar på bankkonton

Även vid kontrollerad förvaltning är huvudregeln den att barns bankkonton är ospärrade. Föräldrar kan därför ta ut sina barns bankmedel utan att begära överförmyndarens samtycke. Den fullständiga friheten att bestämma om barnets pengar begränsas av kravet på att det är barnets bästa och barnets behov som avgör hur tillgångarna ska användas och placeras. Spärr av barns bankmedel förekommer i undantagsfall, dels då villkor om särskild överförmyndarkontroll begärts, dels då överförmyndaren ingripit av särskild anledning.

Placering utan krav på överförmyndarens samtycke

Även vid kontrollerad förvaltning får föräldrar utan överförmyndarens samtycke placera barnets tillgångar. Detta gäller vid köp av andel i värdepappersfond eller obligationer som utfärdats av stat, kommun eller bank eller vid insättning i allemansfond.

Placering med krav på överförmyndarens samtycke

Vid kontrollerad förvaltning får föräldrar ej utan överförmyndarens samtycke placera barnets tillgångar i till exempel aktier och försäkring.

Tillstånd från överförmyndare oavsett fri eller kontrollerad förvaltning

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller följande ärenden.

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Låna eller låna ut pengar.
  • Driva näring/rörelse.
  • Vård av barnets rätt i dödsbo.

Regler när barnet erhåller pengar eller värdehandlingar till ett värde överstigande ett basbelopp

När barn erhåller pengar från dödsbo eller försäkringsgivare och beloppet överstiger ett basbelopp ska den som ombesörjer utbetalningen för barnets räkning sätta in pengarna på bank med uppgift om att de inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Den som ombesörjer utbetalningen är skyldig att genast göra anmälan till förmyndare och överförmyndare. Detta gäller även då barn på grund av arv eller testamente fått värdehandlingar till ett värde över ett basbelopp. Syftet med denna bestämmelse i Föräldrabalkens kap. 16 § 11 är att förebygga missbruk.

Särskild förvaltning

Det förekommer ibland att gåvogivare eller testator bestämt att gåva till barn eller testamentslott ska förvaltas utan överförmyndarens tillsyn och Föräldrabalkens regler. Tre villkor ska då vara uppfyllda. Det ska framgå att s.k. särskild förvaltning ska tillämpas, den särskilde förvaltaren ska vara namngiven och det ska klargöras att förvaltningen ska ske utan medbestämmanderätt för barnets föräldrar.

När behövs god man?

God man behöver förordnas då till exempel förälder har intressen som kan anses stå i motsats till barnets intressen. Det gäller till exempel om man blir delägare i samma dödsbo eller vid aktie- och låneaffärer mellan förälder och barn eller om barnet driver en process mot sin förälder. Vidare behövs god man om barnet ska mottaga fast egendom eller bostadsrätt av förälder. God man kan också behövas vid andra gåvotransaktioner mellan förälder och barn. Ansökan om förordnande av god man görs skriftligen till överförmyndaren som också fattar beslut i frågan. 

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Storgatan 18
576 80 Sävsjö
0382-154 45
overformyndaren@savsjo.se

Handläggare
Ann-Charlotte Bardh-GunnarssonFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.