Åtgärder om en anhörig till huvudmannen avlider

Åtgärder om en anhörig till huvudmannen avlider

Om en huvudman har del i ett dödsbo ska gode mannen eller förvaltaren vårda dennes rätt i boet. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av huvudmannens egendom också gäller vid dödsboförvaltning. Vissa åtgärder under boutredningen kan kräva överförmyndarens tillstånd, till exempel om dödsboets fastighet eller bostadsrätt ska säljas. Det ankommer då på gode mannen eller förvaltaren att ansöka om sådant tillstånd, se vidare under försäljning av huvudmannens fastighet/bostadsrätt/tomträtt. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs godkännande av överförmyndaren. Bodelning och arvskifte ska förrättas så snart som möjligt.

Skiftas inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller har ingåtts, ska gode mannen eller förvaltaren inom denna tid lämna redogörelse till överförmyndaren om anledning till att dödsboet inte har skiftats.

När gode mannen eller förvaltaren tar del i skiftet för den enskildes räkning ska även överförmyndarens samtycke till fördelningen inhämtas. Följande handlingar ska insändas till överförmyndaren

  • Ansökan om godkännande av arvskifte.
  • Skiftes- och bodelningshandling i original och bestyrkt kopia. Skiftet måste vara undertecknat av gode mannen eller förvaltaren för huvudmannens räkning och samtliga övriga dödsbodelägare innan det inges till överförmyndaren.
  • Kopia av den inregistrerade bouppteckningen jämte eventuellt testamente om detta inte ingivits till överförmyndaren tidigare.
  • Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen fram till skiftesdagen.

Om gode mannen eller förvaltaren och huvudmannen är delägare i samma dödsbo behövs en särskild god man. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas.

När huvudmannen har fått sitt arv ska bevis på detta insändas till överförmyndaren. Utbetalning ska ske till ett överförmyndarspärrat konto.KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.