God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn

"Om en utländsk medborgare eller en statslös person under 18 år som anländer till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, ska överförmyndaren, om det inte är uppenbart obehövligt, förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe sköta den underåriges angelägenheter."

Lagen omfattar inte enbart de barn som kommer hit utan ställföreträdare utan även dem som överges av föräldrarna eller där föräldrarna av någon anledning inte längre kan vara ställföreträdare för sina barn, till exempel på grund av sjukdom.

Den gode mannen sätts i både förmyndarens och vårdnadshavarens ställe. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som är behörig att förordna en god man för det ensamkommande barnet.

I lagen anges att ett förordnade för ett ensamkommande barn ska ske så snart det är möjligt.

Arvode
Arvode till god man för ensamkommande barn har av överförmyndarnämnden fastställts till 200 kronor per timma, 50 kronor per timma i restidsersättning och 18,50 kronor per mil i bilersättning. Ersättning för eventuella utlägg tillkommer.

Barnet ska höras
Barnet har alltid rätt att göra sin röst hörd, det framgår av bland annat barnkonventionens bestämmelser. Det kravet har tillgodosetts i lagen genom att det föreskrivs att överförmyndaren om möjligt ska låta barnet yttra sig över förordnandet innan det sker. I praktiken kan det kravet tillgodoses genom att barnet initialt i första kontakten med t ex Migrationsverket eller socialnämnden förklarar att det godtar den som överförmyndaren utser. I vissa fall kan det dock tänkas att barnet har önskemål om att en viss person utses till god man, t ex någon som tidigare varit god man för ett syskon.

Avslutning av uppdraget

När barnet fyller 18 år
Den gode mannen behöver inte begära sitt entledigande när barnet fyller 18 år, uppdraget upphör automatiskt. Det är emellertid viktigt att den gode mannen informerar barnet om att uppdraget upphör.

Om barnets vårdnadshavare kommer till Sverige
Om barnets föräldrar eller någon som trätt i deras ställe kommer till Sverige upphör också den gode mannens uppdrag, förutsatt att denne vårdnadshavare inte till exempel på grund av sjukdom är förhindrad att utöva vårdnaden. Finns tveksamheter om vårdnadsskapet måste detta utredas innan förordnandet för den gode mannen upphör. För att få klarhet i detta bör den gode mannen ha kontakt med Migrationsverket.

Barnet lämnar Sverige
Om barnet lämnar Sverige upphör uppdraget som god man. Den vanligaste orsaken till detta är att barnet inte beviljas uppehållstillstånd och därför avvisas. Ett barn som lämnar sitt boende kan ibland betraktas som avviken. Om barnet lämnar Sverige ska den gode mannens uppdrag upphöra. Om barnet håller sig undan verkställigheten av ett avvisningsbeslut eller annars troligen finns kvar i Sverige kan uppdraget kvarstå en tid.

Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utses
Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn upphör om det utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.

Om det inte längre finns behov av god man
Ett fall då behovet av god man inte längre finns är när vårdnadshavaren efter till exempel sjukdom åter kan utöva vårdnaden av barnet.

 

Uppdraget

Det åläggs den gode mannen att ansöka om uppehållstillstånd för barnet såvida det offentliga biträdet inte redan gjort detta. Barnet har rätt att få sin sak prövad i Sverige även om den gode mannen anser att det finns mindre goda möjligheter att ansökan om att få stanna i Sverige kommer att beviljas. Den gode mannen ska biträda barnet i samband med att utredningar görs om grunden för barnets ansökan om uppehållstillstånd m m och andra utredningar i socialt hänseende. Den gode mannen ska verka för att barnet får den hälso- och sjukvård och tandvård som barnet har rätt till. Det räknas också som en personlig fråga att planera barnets utbildning och skolgång. Även utvecklingssamtal berör barnet personligen och den gode mannen bör närvara vid dessa samtal.

Den gode mannen ska , vid behov, ansöka om stöd enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare är det den gode mannen som har att besluta om barnets boendefrågor. Skulle barnet avvika från exempelvis ett institutionsboende kan den gode mannen besluta om att barnet ska återvända dit. Den gode mannen kan givetvis också aktualisera ett omhändertagande genom LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) om barnet t ex vistas i en för barnet skadlig miljö. Skulle barnet utsättas för brott ska den gode mannen se till att barnets talan förs på bästa sätt i rättegångsprocessen. Ibland kan åklagaren föra barnets talan men det kan också förekomma att den gode mannen får medverka till att barnet får ett målsägandebiträde.

Den gode mannen ska också verka för att barnet har kontakt med sina nära anhöriga.

Ekonomiska angelägenheter
Den gode mannen ska förvalta barnet egendom. Det är dock inte vanligt att barnet disponerar över ekonomiska medel vid ankomsten till Sverige. Den gode mannen ska ansöka om de ersättningar barnet har rätt till, som exempelvis dagersättning från Migrationsverket eller studiebidrag. Blir det aktuellt att barnet ordnar ett eget boende innan 18-årsdagen och vill hyra en lägenhet ska den gode mannen medverka till att teckna hyreskontrakt.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.