Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Mycket ansträngt läge – så agerar kommunen just nu

Publicerad:

Under förra veckan rapporterades att cirka 250 personer fått bekräftad covid-19 i vår kommun, vilket är dubbelt så många som vi noterat någon gång tidigare. Till följd av både smittspridning och hemkarantän är bemanningsläget mycket ansträngt i flera av kommunens verksamheter. Här följer en redogörelse för de åtgärder som vidtas just nu.

Inom främst socialtjänstens verksamheter, men också i skolan och barnomsorgen, är bemanningsläget mycket ansträngt, med en personalfrånvaro upp till 50 procent på vissa enheter och avdelningar. Även inom räddningstjänsten rapporterar man en ökad påverkan.

Det pågår ett löpande arbete med att säkerställa bemanningen i verksamheter där behovet är som störst och där lagstadgade krav gäller. I nuläget är bedömningen att det ansträngda personalläget inte innebär någon risk för våra invånare, brukare eller elever. Vissa insatser och åtgärder, som normalt utförs, kan dock komma att prioriteras ner vid behov. Även tillgängligheten när du söker kontakt med medarbetare i våra verksamheter kan vara begränsad. Det kan periodvis vara många nya medarbetare som utför olika insatser. Under rådande omständigheter hoppas vi att det finns förståelse för dessa förändringar.

Sävsjö kommuns inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för coronaviruset, som leds av kommundirektören, är fortsatt aktiv i arbetet med att leda och samordna olika kommunövergripande insatser. Beredskapen har förstärkts på olika områden för att ytterligare möta behoven på kort och lång sikt. Under onsdagen togs beslut om fortsatt hemarbete för alla medarbetare i Sävsjö kommun som kan arbeta hemifrån. Fikarum, personalmatsalar med mera har stängts ner eller anpassats för att minska risken för smittspridning. Distansundervisning pågår i vissa klasser och på vissa skolor. Vårdnadshavare som har barn i allmän förskola har i några fall ombetts att hålla barnen hemma från förskolan.

Under ledning av personalchefen görs en inventering av olika kompetenser och frivilliga krafter som kan tänka sig att göra en insats vid behov. Möjligheten att flytta medarbetare till arbetsuppgifter i andra verksamheter än där man normalt arbetar ses över.

Parallellt med det arbetet förbereder vi för möjligheten att stänga ner vissa verksamheter som inte är lagstadgade för att vid behov kunna omfördela resurser. Skola, vård och omsorg är exempel på verksamheter som kommer prioriteras om bemanningsläget blir än mer ansträngt.

Sävsjö kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och smittskyddsenhetens instruktioner. Som invånare uppmanas du att fortsätta ta ditt personliga ansvar. Gör ditt yttersta för att minska spridningen av covid-19 och andra sjukdomar och förkylningar som innebär ökad sjukfrånvaro. Enligt den expertis som finns tillgänglig är bedömningen att smittspridningen kommer minska inom 2-3 veckor.

I ett läge där smittspridningen ökar, och läget blir än mer ansträngt, kommer kommunen ta de kontakter som krävs med civilsamhällets aktörer och närliggande kommuner för att tillsammans se vilka insatser vi kan göra. Vi har en upparbetad samverkan och vet att vi klarar krisen tillsammans.

Kontakt:

Om du har frågor, synpunkter eller vill erbjuda hjälp i ett läge där det behövs är du välkommen att kontakta Sävsjö kommun, telefon 0382-152 00 eller via mejl kommun@savsjo.se

Eventuella frågor från media hänvisas till kommunikationschef Pierre Klasson, 0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se