Lyssna på sidan Lyssna

Kommunen i nybildad samverkansgrupp för trygghet

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Trygghet skapar vi tillsammans. Det är grundtanken med den nybildade samverkansgrupp som finns i kommunen och där olika delar av de kommunala verksamheterna jobbar tillsammans med polis, räddningstjänst, näringsliv och fastighetsägare för att på olika sätt skapa större trygghet för Sävsjöborna.

Arbetsgruppen heter EST, Effektiv Samordning för Trygghet, vilket också är namnet på den arbetsmetod gruppen arbetar efter.

Gemensamt ansvar

Arbetet handlar om såväl brottsförebyggande som trygghetsskapande åtgärder.

– Många säger att trygghetsskapande är polisens sak, eller kommunens, men vi är övertygade om att det handlar om samverkan för att nå resultat, säger Madeleine Sjöö, säkerhetssamordnare och sammankallande i gruppen. Vi har olika roller och ansvar i det här, kan bidra med olika resurser, erfarenheter och kunskaper. Alla parter har goda idéer och jobbar på olika sätt, men det är när vi hittar en gemensam grund och samordnar våra insatser, som vi skapar möjligheter för att göra rätt saker.

Alla brott ska anmälas

En förutsättning för att skapa en gemensam lägesbild är att alla brott som sker anmäls. Att dokumentera brott tillsammans med områden där människor känner sig otrygga, gör att gruppen kan analysera och hitta mönster - både geografiska och beteendemässiga - som ger underlag för åtgärder.

Ett av huvudsyftena med gruppen är just att skapa en gemensam lägesbild. Madeleine Sjöö förklarar:

– För att jobba effektivt med de här frågorna behöver vi ha samma utgångspunkt. När vi har vår nulägesbild klar för oss kan vi jobba vidare med insatser, både på kort och lång sikt. EST är en systematisk arbetsmetod, som baseras på kriminologisk forskning och den fokuserar inte på enskilda individer, utan på platsen, situationen och miljön.

Från Sävsjö kommun finns representanter från samtliga fem förvaltningar, samt de två kommunala bolagen Sävebo och SNAB.

EST-gruppen i Sävsjö träffas två gånger per månad. Gruppens arbete analyseras kvartalsvis och dokumenteras, återkopplas och utvärderas.

Kontakt

Madeleine Sjöö, säkerhetssamordnare

0383- 46 77 60

madeleine.sjoo@raddningstjansten.com