Lyssna på sidan Lyssna

Trygghetsbokslutet visar - samverkan en framgångsfaktor

Publicerad:

2021-års trygghetsbokslut för Sävsjö kommun har presenterats. Minskat antal suicidförsök, summering av kommunens brottsstatistik och en stor satsning på klimatanpassning är huvudpunkterna.

Psykisk hälsa

Kommunens mål för psykisk hälsa är att antalet slutenvårdade och omkomna till följd av självdestruktiv handling ska minska under perioden 2020-2023, i jämförelse med 2016-2019. Trygghetsbokslutet i Sävsjö kommun för 2020 fick en del medial uppmärksamhet, då statistiken visade att antalet suicidförsök stack ut på ett negativt sätt. I år är siffrorna annorlunda. Minskningen av antalet omkomna till följd av suicid stämmer överens med den nationella utvecklingen.

Med en rad framgångsrika förebyggande insatser för psykisk hälsa har kommunen fått ner antalet räddningsinsatser rörande hot om suicid.

— Det höga antalet suicidlarm som räddningstjänsten åkte på var till stor del kopplat till ett fåtal enskilda individer på ett LSS-boende, berättar Ida Stenvall, beredskapssamordnare. Här har samverkan varit nyckeln till framgång. Vi har fört en mycket framgångsrik dialog med boendet, serviceförvaltningen, polisen, ambulansen, Trafikverket och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention.

Kommunen har även erbjudit utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA, jobbat med frågor kring ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), arbetat förebyggande med barn och unga samt arrangerat utbildning till vårdpersonal för att upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos äldre. Under 2021 har det också funnits en kommunal tjänst på 20 procent för suicidpreventionssamordning.

Brottsstatistik

Statistiken visar att antalet anmälda brott minskat i Sävsjö kommun under 2021, en trend som finns i hela Sverige. Beredskapssamordnare Ida Stenvall flaggar dock för att siffrorna kan vara missvisande.

— Pandemin har påverkat antalet brott, men vi ska komma ihåg att antalet anmälda brott är inte detsamma som antalet begångna brott, säger hon.

Några slutsatser som ändå kan dras utifrån statistiken är:

  • Trafikbrott som skett under alkohol- och narkotikapåverkan har minskat.
  • Ringa narkotikabrott har minskat till en lägre nivå än 2019.
  • Stöld genom inbrott i bostad och fritidshus har minskat, medan andra stöldbrott genom inbrott har ökat.
  • Anmälningar om våld i offentlig miljö och brott i nära relation har ökat.

Sävsjö arbetar med en rad åtgärder för att minska brotten i kommunen. Även här är samverkan en framgångsfaktor, med bland annat tätt samarbete med Polismyndigheten. Under 2020 påbörjades också arbete enligt arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet (EST). EST är ett systematiskt arbetssätt baserat på kunskapsbaserad brottsprevention.

Målområde: Antalet brott som sker i offentlig miljö i Sävsjö kommun ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.

Klimatanpassning

Under 2021 har det varit uppstart för arbetet med kommunens strategiska klimatanpassningsarbete och en arbetsgrupp för klimatanpassning har skapats. Sävsjö kommun har, tillsammans med länet, identifierat några viktiga områden; översvämningar, höga temperaturer och brist i vattenförsörjningen. I arbetet är samverkan och kunskapshöjning viktiga delar.

Målområde: Sävsjö kommun ska arbeta långsiktigt för att skapa ett robust samhälle som aktivt kan möta klimatförändringarnas konsekvenser.

Vad är ett trygghetsbokslut?

Trygghetsbokslutet är en årlig uppföljning av målen i Handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet. Programmet innehåller åtta mål som kommunfullmäktige enats kring och som samordnas av räddningstjänsten.

Här kan du läsa Sävsjö kommuns trygghetsbokslut för 2021. Pdf, 2.9 MB.

Kontakt

Ida Stenvall, beredskapssamordnare

0383-46 77 36

ida.stenvall@raddningstjansten.com

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.