Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 30 augusti

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti diskuterades bland annat renovering av äldreboendet Ringgården och synpunkter på Vaggeryds kommuns översiktsplan.

Ringgården

Bostäder för äldre var en del av ärendelistan för kommunstyrelsens sista sammanträde i augusti. Det gavs information och fördes samtal om arbetet som pågår för en renovering av äldreboendet Ringgården i Sävsjö. Bedömningen är att en upphandling av byggnationen kan gå ut under oktober och en byggstart ske i mars 2023.

Det finns en oro när det gäller alla investeringar med anledning av det osäkra läget med instabilt ränteläge, kraftig inflation och höga elpriser. Kommunstyrelsen var dock tydlig i sitt besked att renoveringen av det särskilda boendet Ringgården ska ske enligt planerad tidsplan.

Det har under ett antal år funnits ett stort behov av att bygga om och göra Ringgården till ett modernt och för framtiden anpassat äldreboende.

Synpunkter på Vaggeryds översiktsplan

Ett förslag till översiktsplan för Vaggeryds kommun har kommit för samråd. Förslaget är väl genomarbetat och är till stora delar positivt. Kommunstyrelsen anser dock att Vaggeryds kommun inte tillräckligt lyft frågor om kommunikationer, natur- och fritidsliv så väl som samarbete kopplat till oss som grannkommun.

Kommunstyrelsen anser att Vaggeryds kommun borde vara tydligare i betydelsen av att det finns bra möjligheter till kollektivtrafik och pendling mellan våra kommuner. En bytespunkt i Hok mellan buss och tåg skulle vara ett sätt att förbättra kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen lyfter, i det remissvar som tagits fram, också upp önskemålet om att öka samarbete när det gäller transporter så väl som vattenfrågor och arbetsmarknadsfrågor.

Riksväg 30 en mycket viktig kommunikationsled och kommunstyrelsen driver frågan om att denna ska förbättras avseende säkerhet och standard. Ska 30:an prioriteras av Trafikverket är det helt nödvändigt att de kommuner som berörs av denna väg gemensamt står bakom en upprustning. I detta är Vaggeryds kommun en för oss viktig samarbetspartner och grannkommun!

Övrigt

I övrigt fanns på agendan information om samarbete om räddningstjänst, stadsfest, föreningsdag och träff om boende för äldre. Kommunstyrelsen beslutade ställa sig positiv till fortsatt arbete för utökad användning av en vattentäkt i Vrigstad och föreslå fullmäktige beslut om priser och gestaltning av tomter på Tällevad

Du kan läsa mötesanteckningarna från sammanträdet här Pdf, 121 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02