Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 1 november

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat energibesparingar, översiktsplan och kommunens fokusområden.

Arbetsmarknad och energibesparingar

Omvärldsläget får en hel del påverkan på arbetet i kommunstyrelsen. Besked om minskad orderingång och uppsägningar i företagen är en del som nu ökar. Det är därför viktigt att jobba offensivt med arbetsmarknadsåtgärder. Den viktigaste frågan för många företag just nu är tillgång och pris på el.

Kommunen har ett ansvar att göra det vi kan för energibesparande åtgärder. Detta för att i möjligaste mån undvika störningar eller avbrott i elnätet. Kan vi tillsammans medverka till att minska elförbrukningen i Sverige kan det också ge lägre elpriser.

Kommunstyrelsen beslutade om en rad åtgärder för energibesparing. En del är att släcka ner gatubelysning med upp till en tredjedel av nuvarande belysning. Det beslutades om medel för en kraftfull satsning redan i höst på byte till LED-lampor i gatubelysningar. Mer pengar för LED-belysningar ska också läggas in i budgeten för 2023.

— Vi som kommun kommer anstränga oss till det yttersta för att i alla lägen klara de utmaningar som kommer utifrån omvärldsförändringar, säger Stefan Gustafsson. Den viktiga frågan när det gäller tillgång och kostnad för el behöver vi i de politiska partierna driva gentemot företrädare för riksdag och regering.

Översiktsplan ger engagemang

Översiktsplanen har varit ute på samråd. Det är en helt ny plan som är anpassad digitalt. Den pekar ut hur kommunen ska utvecklas under kommande år avseende mark, vatten och olika former av infrastruktur. Kommunstyrelsen fick en redogörelse av de synpunkter som lämnats under samrådet. Nu kommer dessa bearbetas och det görs en slutlig översiktsplan som kommer lämnas ut för granskning.

Verksamhetsplaner och budget

I juni beslutade fullmäktige om budget för kommande år. Denna budget har nu uppdaterats med förändringar i skatteutveckling, elevantal med mera. Den har också kompletterats med förslag till fokusområden. För kommunstyrelsen handlar dessa om fortsatt arbete med en horisontell styrmodell, Arbete med kris och beredskap och Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som fokusområden anta Grön Hållbarhet, Näringsliv och arbetsmarknad, Barn och ungas välmående, Framtida kompetensförsörjning

Sänkt hastighet på väg 128

Ett medborgarförslag tar upp frågan om en säker vägpassage på väg 128 vid korsningen mot Eksjöhovgårdsvägen. Kommunstyrelsen ställer sig bakom ett förslag från utvecklingschefen om, att göra en ansökan om att ändra lokala trafikföreskrifter så att det går göra en hastighetssänkning. En dialog med Trafikverket är nödvändig för att hastighetssänkningen ska kunna förverkligas.

Det är många både barn och vuxna som dagligen passerar över 128:an. En sänkt hastighet på trafiken är nödvändig och borde öka säkerheten för alla de som behöver gå över denna väg.

Avsiktsförklaring för stor företagsexpansion

Under en lång tid har det varit samtal med OBOS Sverige AB om en företagsexpansion med nya lokaler i Vrigstad. Det har varit en god dialog under hela processen. Det har nu tagits fram avsiktsförklaringar som blir utgångspunkt för fortsatt arbete och kommande avtal mellan OBOS och Sävsjö kommun, samt OBOS och AB Sävsjö Industribyggnader. Om allt går i lås innebär det att ABSI köper befintlig fastighet där Smålandsvillan har sin produktion i dag och OBOS bygger helt nya lokaler på intilliggande nyplanerad tomt.

Läs alla beslut i länkat dokument. Pdf, 147.1 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02