Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 2 maj

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat ekonomisk prognos, beredskap och skydd för Sävsjös invånare samt kommunens fokusområden.

Prognos

Ekonomirapporten per sista mars 2023 ger oss beskedet att prognosen för hela årets drift pekar på 1,1 miljoner kronor lägre än budget. Budget på helår är ett överskott på 5,1 miljoner kronor för 2023.

Befolkningsskydd och beredskap

Sävsjö kommun har enligt lagstiftning ansvar att tillse ett geografiskt befolkningsskydd i fredstid och höjd beredskap. Sävsjö kommun har även ansvar att säkerställa att information når ut samt att i övrigt vidta de beredskapsförberedelser som behövs för att tillgodose skydd för invånare avseende liv och hälsa. Kommunens beredskapsgrupp har valt att utse fyra trygghetspunkter, en i varje tätort, som kommer rustas för att möta det kortsiktiga behov av information, värme, el och social omsorg som kan komma att behövas. Dessa är Hägneskolan/Ripans förskola, Vrigstad skola, Stockaryds skola och Rörviks skola. Samtliga lokaler kommer att utrustas med el och värmeförsörjning och har möjlighet till viss tillagning. Kommunstyrelsen tog beslut att utse de föreslagna trygghetspunkterna och att de ska utrustas. Kommunstyrelsen tog också beslut om att kommunledningskontoret får i uppdrag att utse och utbilda 16 kommunala ”trygghetspunktsvärdar”.

Kommunens fokusområden

Kommunstyrelsens fokusområden 2023 är digitalisering, kris och beredskap och horisontell styrning och ledning. Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 550 000 kronor till insatser kopplat till de olika fokusområdenas aktiviteter. För att klara välfärdsuppdraget behöver den kommunala organisationen öka sin förmåga att ta tillvara nyttan med digitaliseringen. Vi behöver se på digitalisering på ett nytt sätt. Det är inte bara teknik och inte heller ett tillstånd utan en metod för verksamhetsutveckling. Den behöver vara väl integrerad i det ordinarie arbetet.

Vi bör fortsätta fokusera på att bygga en framtidssäkrad robust organisation för att kunna klara att säkra samhällets funktionalitet, både i kriser, i fredstid som under höjd beredskap. Vidare när det gäller fokusområde horisontell styrning så har det såhär långt handlat om att bygga strukturer, ta fram stödmaterial och utveckla kompetensen.

En viktig del i en tillitsbaserad styrning handlar om att lyfta medarbetarengagemanget och dialogen mellan olika nivåer. Särskilt fokus nu kommer vara att lyfta de olika verksamheterna och deras utvecklingsarbete i det kommunala kvalitetsarbetet.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02