Åtgärder vid huvudmannens död

Åtgärder vid huvudmannens död

Vid huvudmannens död har du som god man eller förvaltare att iaktta följande:

  • Meddela anhöriga om dödsfallet samt att ditt uppdrag som god man eller förvaltare har upphört.
  • Meddela överförmyndaren att huvudmannen avlidit och vem som kommer att företräda dödsboet.
  • Inlämna sluträkning till överförmyndaren inom en månad från dödsdagen. Sluträkningen ska avse perioden från den 1 januari, eller från datum om du blivit god man om du blivit god man samma år, fram till dödsdagen.
  • Snarast efter uppdragets upphörande till dödsboet överlämna de tillgångar du förvaltat.
  • Enligt gällande lagstiftning hålla räkenskaper och verifikationer som finns bevarade hos dig tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning.
  • Överlämna de räkenskaper och verifikationer som du har, till dödsboet tre år efter dödsboets mottagande av de redovisningshandlingar som översänts av överförmyndaren.
  • Uppdraget upphör per dödsdagen.

Någon skyldighet att ordna med begravning, göra bouppteckning med mera ingår inte i ditt uppdrag. Eventuella arbetsinsatser efter dödsdagen utförs på uppdrag av dödsboet. Dödsboet kan göra anspråk på ersättning för det fall du anses ha uppsåtligt eller av grov vårdslöshet åsamkat huvudmannen skada. Då ska talan väckas inom tre år från dagen för mottagande av tidigare nämnda redovisningshandlingar. I annat fall inträder preskription, såvida inte du gjort dig skyldig till brottsligt förfarande. I sådana fall gäller preskriptionstiden för ifrågavarande brott.

Saknas anhöriga till den avlidna inträder allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Således är det, förutom till överförmyndaren, allmänna arvsfonden som dödsfallet ska anmälas till. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet. Redovisningshandlingar som ingivits till överförmyndaren expedieras därför till fonden när sluträkningen har granskats.

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Storgatan 18
576 80 Sävsjö
0382-154 45
overformyndaren@savsjo.se

Handläggare
Ann-Charlotte Bardh-GunnarssonFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.