Dina första uppgifter som god man eller förvaltare

Dina första uppgifter som god man eller förvaltare

Så fort du har fått beslut (protokoll från tingsrätten eller beslut från överförmyndaren) om att du förordnats som god man eller förvaltare ska du:

  • Meddela alla berörda — försäkringskassan, posten, skattemyndigheten med flera — Din adress. Ta snarast kontakt med din företrädare om sådan funnits, med huvudmannen, dennes anhöriga, personal vid vårdinrättning, kurator med flera för att få nödvändig information.
  • Försöka få ett grepp om huvudmannens ekonomi. Kontakta berörda banker för att ordna upp rutiner för den löpande ekonomin. Se till att du gör ett förbehåll hos banken för att medel för uppehälle finns på ett fritt konto, där medlen får uttagas utan överförmyndarnämndens tillstånd. På detta konto bör innestå maximalt 20 000 kronor efter att pension, lön eller annan inkomst har flutit in och räkningar och andra månadsutgifter har betalats. Alla övriga tillgångar ska enligt gällande bestämmelser vara överförmyndarspärrade för dig som god man eller förvaltare. Bevis från bank på detta ska insändas till överförmyndaren i samband med att du lämnar förteckningen.
  • Kontrollera att huvudmannen har gällande försäkringar.
  • Inom två månader efter förordnandet upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Du fyller i en av överförmyndaren bifogad förteckningsblankett, undertecknar och återsänder den till överförmyndaren. Vid byte av god man eller förvaltare behöver den tillträdande inte inlämna förteckning (se nedan).

Förteckning

Förteckningen är utgångspunkt för den senare redovisningen och ska avse det datum du förordnades som god man eller förvaltare (se protokollet från tingsrätten eller beslutet från överförmyndaren). Du ska redovisa värdet av samtliga tillgångar och styrka uppgifterna med saldobesked, värdebesked avseende aktier, obligationer, fonder med mera från bank. Eventuella kontanter ska snarast sättas in på bank och bevis på insättning ska bifogas förteckningen. Bevis från bank på vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr ska bifogas. Finns VP-konto ska också dessa spärras.

Äger huvudmannen helt eller delvis fastighet ska du styrka detta med lagfartsbevis. Innehav av bostadsrättslägenhet ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Fastighet redovisas med taxeringsvärde och bostadsrätt med deklarationsvärde. Lösöre behöver inte anges såvida det inte är fråga om dyrbar konst, antikviteter eller dylikt. Skulder anges med belopp till varje fordringsägare för sig.

Eventuellt har huvudmannen ett bankfack. För att få tillgång till detta ska du ha huvudmannens samtycke. Om samtycke inte kan lämnas måste läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. När du går in i bankfacket ska du ha sällskap av en anställd i banken som får närvara vid upprättande av förteckningen av innehållet i bankfacket. Om du hittar pengar i bankfacket ska de sättas in på banken. Hittas värdehandlingar som bör säljas ska detta ske med hjälp av banken. I bankfacket finns kanske gravbrev, bostadsrättsbevis, bilregistreringspapper med mera.

Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell lägenhetsavveckling. Om huvudmannen har förseglat testamentet, och skrivit att det får öppnas först vid huvudmannens död, har du ingen rätt att bryta förseglingen.

Om du efterträder en god man eller förvaltare behöver du inte upprätta en förteckning. Du tar istället vid där den förre gode mannen/förvaltaren slutade. Dennes utgående balans blir din ingående balans som ny god man.

Förteckningen ska avges på heder och samvete. Du bör behålla en kopia av förteckningen så att du har ingångsvärdena när du sedan ska göra årsräkning.

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Storgatan 18
576 80 Sävsjö
0382-154 45
overformyndaren@savsjo.se

Handläggare
Ann-Charlotte Bardh-GunnarssonFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.