Övriga uppgifter och skyldigheter

Övriga uppgifter och skyldigheter

Dina uppgifter som god man eller förvaltare framgår av det protokoll du ehar fått av tingsrätten eller det beslut du har fått från överförmyndarnämnden. Som regel ska du:

 • Bevaka huvudmannens rätt.
 • Förvalta huvudmannens egendom.
 • Sörja för huvudmannens person.

Du kan vara förordnad för alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Kontrollera detta noga. Du får endast arvode för den del som du är förordnad i. En god man/förvaltares uppgifter är helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet.

En allmän riktlinje i arbetet är att du som god man eller förvaltare omsorgsfullt ska fullgöra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Nedan ges några exempel på aktiviteter inom ovan angivna uppdragsområden.

Bevaka rätt

Att bevaka huvudmannens rätt kan till exempel innebära att

 • Ansöka om kontaktperson eller annat stöd.
 • Ansöka om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av, till exempel insatser enligt LSS, socialtjänsten, byte av bostad eller ansöka om gruppboende.
 • Överklaga beslut.
 • Ansöka om bostadstillägg/bidrag, fondmedel.
 • Bevaka rätt i dödsbo där huvudmannen har intresse.
 • Kontakta fordringsägare i syfte att göra upp amorteringsplan för skuldsanering eller med stöd av avtalslagen häva avtal.
 • I övrigt företräda huvudmannen gentemot andra.
 • Vid behov ombesörja överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt.

Förvalta egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen, om inte viss egendom är undantagen enligt beslutet från tingsrätten. Förvalta egendom betyder att

 • Sköta huvudmannens ekonomi.
 • Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag.
 • Betala räkningar.
 • Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempelvis vårdpersonal, mot kvittens.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Grundläggande för förvaltningen är enligt Föräldrabalkens kapitel 12 § 4 att huvudmannens medel ska

 • I skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.
 • Placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd.
 • Ge skälig avkastning.

I valet mellan tillräcklig trygghet och skälig avkastning har tillräcklig trygghet alltid företräde.

Du är dessutom redovisningsskyldig till överförmyndaren vad avser den ekonomiska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels avlämnandet av förteckning, dels upprättande av årsräkning varje år samt sluträkning.

Sörja för person

Uppgiften att sörja för huvudmannens person är viktig. Uppgiftens omfattning och innehåll kan inte generellt fastställas utan avgörs i det enskilda fallet. I uppgiften att sörja för person kan bland annat följande ingå:

 • Hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållanden och underrätta sig om eventuellt behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
 • Ta nödvändiga kontakter med sjukvård, socialtjänst, omsorgsverksamhet, försäkringskassa med flera.
 • Samarbeta med kontaktperson om sådan finns.
 • Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet eller annan rekreation.
 • Ha regelbundna kontakter med huvudmannen, dels per telefon och dels vid besök.
 • Se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och hög livskvalitet.
 • Ordna så att någon följer med huvudmannen till sjuk- och tandvård.
 • Avveckla bostad.
 • Ordna med flyttfirma när huvudmannen flyttar.

I uppdraget "Sörja för person" ingår inte att handla mat till huvudmannen, tvätta och stryka huvudmannens tvätt, följa med på utflykter och liknande anordnande i vårdboendets regi, följa huvudmannen till läkare, fysiskt hjälpa huvudmannen att flytta med mera.

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Storgatan 18
576 80 Sävsjö
0382-154 45
overformyndaren@savsjo.se

Handläggare
Ann-Charlotte Bardh-GunnarssonFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.