Tystnadsplikt och rätt att ta del av handlingar

Tystnadsplikt och rätt att ta del av handlingar

Som god man eller förvaltare har du inte tystnadsplikt enligt lag men du har tillgång till en mängd uppgifter avseende ekonomiska och/eller personliga förhållanden om din huvudman och dennes närstående och sådana uppgifter ska inte lämnas vidare till obehöriga. Som obehörig anses i det här sammanhanget exemeplvis din egen familj med flera.

Rätt att ta del av handlingar

Huvudmannen har rätt att ta del av handlingar som rör godmanskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Samma rätt har huvudmannens närmaste anhöriga, det vill säga make, maka, sambo, barn och föräldrar. Du som god man eller förvaltare har inte rätt att ta del av dessa handlingar.

Överförmyndarenhetens huvuduppgifter är

  • Tillsyn och överinseende över gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Granskning av gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar.
  • Fastställande av arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunala eller den enskildes medel.
  • Prövning av tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och förmyndare önskar göra.
  • Aktualisering av förordnande av gode män och förvaltare.
  • Information till och utbildning för gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Kontakter med myndigheter, domstolar och förvaltningar som är berörda av överförmyndarens tillsyn eller enskilda ärenden.

Ansökan om god man lämnas till tingsrätten. Överförmyndaren arbetar med att rekrytera gode män, förvaltare och förmyndare samt uppföljning av ärendena. Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare om det inte räcker med mindre ingripande åtgärder. Överförmyndaren lämnar förslag på en lämplig god man eller förvaltare till tingsrrätten. Vid byte av god man är det överförmyndaren som fattar beslut.

Ärendena initieras antingen via den sökande själv eller genom att anmälan om behov av god man/förvaltare lämnas till överförmyndarnämnden.

När god man ska förordnas enligt Föräldrabalken 11:1, 2 och 3 är det överförmyndaren som fattar beslut. God man för Föräldrabalken 11:1 avser att förordna god man i förmyndares ställe, Föräldrabalken 11:2 avser att förordna god man om en rättshandling ska företas mellan barn och förälder eller huvudman. God man som är förordnad enligt Föräldrabalken 11:4 och Föräldrabalken 11:3 avser att förordna god man vid bortovarande dödsbodelägare eller dödsbodelägare som vistas på okänd ort.

Överförmyndaren har även tillsyn över alla föräldrar som har omyndiga barn. Tillsyn sker främst genom en kontroll av den omyndiges medel när de överstiger åtta basbelopp eller när barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom. Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndaren.

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Storgatan 18
576 80 Sävsjö
0382-154 45
overformyndaren@savsjo.se

Handläggare
Ann-Charlotte Bardh-GunnarssonFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.