Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Milstolpar

I Sverige användes milstolpar från 1649, då Gästgivarordningen utfärdades, till 1890-talet för att markera avstånd längs landsvägar och senare häradsvägar.

Milstolpar längsmed Sävsjö Häradsväg

Markerade avstånd med hjälp av milstolpar

Genom stormaktstidens ökande centralförvaltning och ökande resor, hade belastningen på allmogens skjutsplikt nått outhärdliga nivåer och något måste göras. Därför införde Kronan traktamenten och resepenningar till sina ämbetsmän, vilket i sin tur skapade behov av kunskap om avstånd i landet.

Beräkning av resersättningar

Oftast sattes en större stolpe upp vid varje hel mil och mindrestolpar som markerade halva och fjärdedels mil. Syftet med milstolparna var att få tillförlitliga underlag för beräkning av reseersättningar. Därför måste vägarnas mätning utgå från Stockholms slott. Den mil som avsågs var inte vår nuvarande mil på 10 kilometer utan en mil motsvarade 18000 alnar, vilket var cirka 10688 meter.

Milstolparnas utseenden

Milstolparna är oftast försedda med kunglig krona och monogram, miltalet, Landshövdingens namn samt ibland även årtalet.

Från början gjordes milstolparna oftast i trä. Först omkring 1750 blev det vanligare med milstolpar i sten och under 1800-talet började de tillverkas av järn.

Väglagen infördes 1891

När den nya Väglagen trädde i kraft 1891, upphörde föreskrifterna om milstolpars uppsättande. Redan på 1870-talet infördes den nuvarande millängden det vill säga 10 kilometer och då fungerade milstenarna inte längre som en korrekt avståndsmätning.

Milstolparnas placeringar i Småland

Milstolpar är genom fornminneslagen 1942 lagskyddade fasta fornminnen och får inte utsättas för någon åtgärd utan länsstyrelsens skriftliga medgivande. Milstolpen på gränsen mellan Komstad och Sävsjö låg vid en av de två stora vägarna i Västra härad, vägen mellan Jönköping och Kalmar, via Sandsjö. Den andra större vägen gick mellan Jönköping och Växjö via Vrigstad.

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.