Lyssna på sidan Lyssna

Fastighetsägarens ansvar

Du som äger ett hus eller en fastighet är ansvarig över en del saker som rör gator, vägar, inomhusmiljö och utomhusmiljö. Det gäller både dig som äger flerbostadshus, större fastigheter och eget hus eller villa.

Om träd eller höga häckar skymmer sikten vid en utfart eller i en korsning skapar det risker i trafiken. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att dina växter och staket inte skapar situationer där andra kan skadas eller utsättas för fara.

Illustration över gata uppifrån med markering över fastighetsägarens ansvarsområde utanför tomt.

Om du har utfart mot gata

Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Om du har växter, staket, plank, mur eller annat som kan skymma sikten ska de inte vara högre än 80 centimeter. Det ska vara fri sikt inom en triangel av 2,5 meter åt vart håll för trafikanter på gata eller gångbana.

Om du har hörntomt

Detta gäller dig som har tomt som ligger i ett gatuhörn eller intill en gång- och cykelväg. Se till att dina växter, häcken eller staketet inte är högre än 80 centimeter på en sträcka av minst 10 meter så att det bildas en triangel med fri sikt i hörnet mot gatan.

Om du har tomt intill gata

Se till att häck och buskar inte växer utanför tomten. Det ska finnas fri höjd för trafikanterna. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska du se till att de är tillräckligt högt upp från marken. Höjden som krävs är:

 • Över gångbana minst 3,5 meter.
 • Över cykelväg minst 3,5 meter.
 • Över körbana minst 4,7 meter.
Illustration av hus med tomt och markeringar för häckar och träd.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att hålla rent och halkbekämpa utanför dina fastigheter/ditt hus på den yta som används av gångtrafikanter. Ta så snart du kan hand om snö och is som kan vara en fara för dem som går utanför ditt hus.

 • Skotta och lägg snön där den inte hindrar framkomlighet eller trafiksäkerhet.
 • Det ska vara fri sikt i korsningar och vid din utfart.
 • Sanda om det behövs.
 • Du ska även se till att inte snö eller istappar riskerar att falla ner från ditt tak och skada någon som går nedanför.
 • Om snömängden är så stor att kommunen plogat upp så att gångbanan utanför ditt hus är full av snö, då behöver du inte skotta.
 • Tänk på att skotta undan så att inte snön hindrar brevbäraren att komma fram till din brevlåda eller renhållningstjänsten från att tömma din toptunna.
Illustration vintergata och hur du ska skotta.
Illustration över hus och kvinna som skottar snö.

På hösten när träden fällt sina löv är det dags att ta hand om dem. Du som har ett hus eller fastighet ska även ta hand om löv som hamnar på gångbanan eller trottoaren utanför din tomt. Hala löv kan i värsta fall orsaka olyckor.

 • Ta bort dina löv från gångbanan.
 • Se till att de inte täpper igen brunnar för dagvatten.
 • Samla ihop dem på din egen tomt.
 • Tänk på att heller inte kratta ut dem på cykelbanan – det är lika farligt med hala löv för cyklister.

Du kan bli av med löv och annat trädgårdsavfall på någon av Kretslopp Sydosts återvinningscentraler eller beställa en trädgårdstunna som töms regelbundet. Läs mer på Kretslopp Sydosts webbplats kso.se. Länk till annan webbplats.

Illustration av tomt uppifrån med markering för ansvar att kratta löv.

Lagen säger att avloppsvatten ska behandlas så att människors hälsa och miljön skyddas. Du som är fastighetsägare är ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar som den ska. Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning.

För att installera en ny eller ändra en befintlig avsloppsanläggning krävs alltid tillstånd eller anmälan. För att anlägga en ny avloppsanläggning med wc-anslutning krävs tillstånd. För att anlägga en ny avloppsanläggning utan wc-anslutning, till exempel BDT-avlopp (bad/disk/tvätt), krävs anmälan. Även för att installera en förbränningstoalett krävs en anmälan. Kontakta miljöenheten på myndighetsförvaltningen för att få hjälp med vad som krävs i just ditt fall.

Bor du inom vattenskyddsområde krävs också en dispens från vattenskyddsföreskrifterna innan du kan påbörja arbetet. I kartan nedan kan du se om just din fastighet ligger inom antingen ett vattenskyddsområde eller inom området för hög skyddsnivå för vatten.

Om du påbörjar arbetet med anläggningen utan beviljat beslut från myndighetsnämnden riskerar du en miljösanktionsavgift.

Vatten från enskilda brunnar kommer från grundvatten. Grundvatten finns på olika djup under markytan och fyller ut porer och sprickor i jordlager eller berggrund. Det finns grävda eller borrade brunnar.

Sinar vattnet i din egna brunn?

Om du har egen brunn och inte kommunalt dricksvatten ansvarar du själv för att du har tillgång till vatten.

Här kan du tillfälligt hämta dricksvatten om du får brist på vatten

 • Vattenverket i Sävsjö
 • Vattenverket i Stockaryd (baksidan)

Observera att du endast kan hämta mindre mängder avsett för ditt hushåll! Du har med dig ett eget kärl som ska vara anpassat för livsmedel. Behöver du större mängder vatten måste du kontakta Njudung Energi.

Vattenprover på enskilda brunnar

Från och med 1 januari 2024 tar Sävsjö kommun inte längre emot dricksvattenprover.

 

När du tvättar din bil, båt, motorcykel eller husvagn följer metaller, oljeprodukter och andra organiska och oorganiska ämnen med tvättvattnet. Om du tvättar ditt fordon på gatan eller garageuppfarten kan dessa ämnen följa med och hamna i marken, i ytvatten som sjöar och åar, i grundvattnet och i luften. För att undvika att miljön skadas ska du tvätta ditt fordon i en fordonstvättanläggning. det finns både automatiska och sådana med självbetjäning.

Inte tillåtet vid fordonstvätt

Det är inte tillåtet, vare sig gällande privatfordon eller yrkesfordon, att:

 • tvätta på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning sker orenat till dagvattenbrunn, dike eller liknande.
 • tvätta i garage utan oljeavskiljare.

Inom vattenskyddsområden gäller strängare regler.

Kommunens miljöinspektörer har tillsyn över både automattvättar och gör det själv-fordonstvättanläggningar. De ska säkerställa att avloppsvattnet och slam efter fordonstvätt omhändertas på bästa möjliga sätt.