Lyssna på sidan Lyssna

Blomsteräng på Sturevallen

Genom ett LONA-projekt Länk till annan webbplats. fick Sävsjö kommun medel för att anlägga ängsmark och boplatser för att gynna vilda pollinatörer på södra delen av Sturevallen i centrala Sävsjö.

Sturevallen i Sävsjö var tidigare ortens idrottsplats, med bland annat bandyplan. Med hjälp av LONA-bidrag från Länsstyrelsen (Lokala naturvårdssatsningen) har Sävsjö kommun anlagt en blomsteräng på den gamla grusplanen. Syftet med ängen är att skapa en miljö där vilda pollinatörer trivs och att samtidigt sprida information om varför de är viktiga i vårt ekosystem.

Grusplan för boplats och plantor

Grusunderlaget passar bra att bygga bo i. Den magra jorden passar också flera av de blommor och växter som bin, fjärilar och andra insekter tycker om. Totalt har 35 olika sorters växter, i form av tusentals örtplantor och ängsfrön planterats på den gamla planen.

En småländsk slåtteräng

Tillsammans skapar de en känsla av en småländsk slåtteräng. Ängen har en lång blomningssäsong med blommor som blåklocka, slåttergubbe, vädd, mandelblom och vallmo. Det gynnar livsviktiga pollinatörer såsom bin, humlor, blomflugor, skalbaggar och fjärilar.

Ängen är viktig för att stärka den biologiska mångfalden och tack vare sin rikedom av arter är den bra rustad för att klara av framtida klimatförändringar. Kombinationen av ängsväxter, björk, körsbär, en och hassel gynnar även en mängd olika arter av lavar, mossor, svampar och hålbyggande fåglar.

Informationstavlor och bänkar

I projektet ingick också att sprida kunskap om pollinatörernas betydelse genom att sätta upp informationstavlor i området. Kom gärna och hälsa på och titta gärna på skyltarna och slå dig ner på någon av bänkarna för att höra hur det surrar.

Projektet skulle ursprungligen vara slutfört vid utgången av 2021 men projekttiden förlängdes med ett år och det praktiska arbetet påbörjades under sensommaren/hösten 2021. Området ligger på västra sidan av Östra Esplanaden i höjd med Lillgatan.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är hälftenfinansiär för genomförande av detta projekt.

Projektperiod: 2020-01-01-2022-12-31.

Ängen blommar på Sturevallen i slutet av juni 2022

Bild på Sturevallen innan blomsterängen anlades

Samma plats innan ängen anlades. Fotot är taget i maj 2020

Informationstavla på ängen vid Sturevallen

Informationstavla med illustrationer på ängen vid Sturevallen

Smålandsgärdsgård runt ängsytan vid Sturevallen ramar in platsen