Lyssna på sidan Lyssna

Kartor och mätningsverksamhet

Myndighetsförvaltningens kart-, GIS- och mätningverksamhet hanterar olika kartor inom Sävsjö kommun. GIS står för geografisk information.

Vad är GIS?

GIS står för geografiskt informationssystem och syftet är att samla in, lagra, analysera, skicka och presentera geografisk information. Geografisk information kan exempelvis gälla fastigheter, byggnader, vägar, planer och bestämmelser med mera, som lagras i en databas.

Inom offentlig verksamhet är geografiska informationssystem viktiga verktyg för att kunna fatta de rätta besluten. GIS kan göra nytta i alla sammanhang där det geografiska läget har betydelse. Den är grunden för all dokumentation av kommunens anläggningar och vägar, fysisk och annan planering, kommunalt verksamhetsstöd och olika kartprodukter.

För att läsa mer om hur Sävsjö kommun behandlar dina personuppgifter på vår webbplats.

Inbäddade kartor på savsjo.se

På flera platser på hemsidan finns inbäddade kartor som relaterar till den information som finns i texten.

I dessa kartor kan du zooma (förstora/ förminska) kartan och panorera (flytta i sidled eller upp och ned). För många av kartobjekten kan ytterligare information tas fram genom att klicka på, "identifiera", dessa. Ibland kan också länkade bilder och andra dokument öppnas.

Webbkartor

Genom kommunens publika GIS-karta kan du se kartor över kommunen. I GIS-kartan kan även du tända och släcka olika skikt, söka efter adress, fastighet med mera.

Länk till kommunens GIS-karta (extern länk). Länk till annan webbplats.

Länk till kommunens översiktsplan i GIS-karta (ÖP2024) (extern länk) Länk till annan webbplats.

Hos Länsstyrelsen hittar du en större interaktiv karta över hela länet. I den kan du också tända och släcka olika skikt. I kartan får du viss information om vad som bygglovhandläggaren kommer att ta hänsyn till vid prövningen av olika bygglovärenden.

Länk till Länsstyrelsens karta på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Lantmäteriet har också en informativ karttjänst de kallar 'minkarta'. Den innehåller fastighetsgränser, höjddata mm och lagren går att tända och släcka.
Länk till Lantmäteriets karta minkarta Länk till annan webbplats.

Tjänst för utskrift av kartor

Vill du skriva ut en karta av kommunen eller delar av kommunen kan du använda dig av Lantmäteriets e-tjänst som heter Kartutskrift (länk till extern webbplats) Länk till annan webbplats.. Du kan skriva ut kartor i skala 1:10 000 eller 1:50 000. 

Primärkartan, eller numera oftare benämnt baskartan, är kommunens "egen karta". Namnbytet till baskarta kom i samband med digitaliseringen. Baskartan kan innehålla varierande detaljnivå beroende på om det är inom eller utanför tätort. Baskartan är mer komplett och detaljerad inom tätorterna och där det finns detaljplaner, och ofast betydligt glesare på manuellt inmätt information utanför tätorterna. Inmätta detaljer i en baskarta kan vara till exempel lyktstolpar, kantsten, lokalgator, övergångsställen, byggnader och höjder. Datat som kommunen ajourhåller mäts oftast in av kommunens mätningsingenjörer med totalstation eller GNSS-mätningar, medan höjddata kan komma till exempel från en extern flugburen laserscanning. Det finns inte längre tydligt specificerat vad en baskarta ska innehålla utan det är kommunens egna policy och riktlinjer som beskriver innehåll och krav på ajourhållning.

Baskartan innehåller också data från andra myndigheter, till exempel fastighetsgränser direkt från Lantmäteriet. Det datat ansvarar inte kommunen för utan den erhålls veckovis via avtal med Lantmäteriet. Baskartan som helhet beskriver gällande fastighetsindelning, byggnader och topografi.

Grundkartan påminner om baskartan men har ett speciellt syfte och är ett underlag som används när nya detaljplaner upprättas/prövas. Grundkartan framställs digitalt ur kartbasen efter kompletterande inmätningar i fält. Grundkartan beskriver också gällande fastighetsindelning, byggnader och topografi. En grundkarta ska vara ajourhållen på aktuell plats i samband med ett detaljplanearbete.

En nybyggnadskarta eller situationsplan behövs som projekteringsunderlag när nya byggnader ska byggas. Detta för man ska se att byggnaderna hamnar rätt i plan- och höjdläge. Det är bygglovshandläggaren som avgör om det krävs en nybyggnadskarta eller om det räcker med en situationsplan. 

Nybyggnadskartor påminner om en grundkarta så till vida att den har ett speciellt syfte, i detta fall att utgöra underlag vid bygglov. Dock har en nybyggnadskarta en betydligt mindre skala, ofta 1:400, så att aktuell fastighet/tomt precis ryms samt lite av omgivande fastigheter/tomer. En nybyggnadskarta ska vara ajourhållen och lägeskontrollerad.

En situationsplan är oftast bara en utskrift ur kommunens baskarta, utan att den särskilt kontrollerats eller tillförts extra inmätningar i samband med framtagandet/utskriften.

Kontakta oss gärna enligt kontaktuppgifterna längst ner på sidan om du har frågor om de olika kartorna eller vill beställa en kartprodukt. Nybyggnadskartor debiteras enligt gällande taxa.

Vid ny- och tillbyggnation på platser som omfattas av detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse, ställer kommunen krav på korrekt utsättning, tidigare kallat utstakning, av den framtida byggnaden. En lägeskontroll efter byggnationen krävs i de flesta fall också. Kontakta kommunens byggnadsinspektörer om du vill veta vad som gäller på just din fastighet.

Så här ser processen ut för utsättning och lägeskontroll:

 • En ny- eller tillbyggnad måste sättas ut (stakas ut) för att byggnadens läge ska säkerställas hamna på avsedd plats i enlighet med beviljat bygglov. Genom avtal utför Vetlanda kommuns mätningsingenjörer normalt detta fältarbete.
 • Skälet till att utsättning krävs är att byggnader som uppförs i felaktiga lägen kan få svåra och oönskade konsekvenser för både ägaren, grannar och samhället.
 • I vissa fall krävs endast lägeskontroll, det kan till exempel vara vid mindre tillbyggnader. Snarast efter att byggnadens fasad är färdigställd ska byggherren se till att sådan beställs.
 • Avgiften för utsättning och lägeskontroll är inkluderad i kostnaden för bygglovet enligt den taxa som kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har antagit och betalas av byggherren (men faktureras separat). Avgiftens storlek för utsättning varierar beroende på byggnadens storlek och utformning.
 • Det framgår av bygglovet om utsättning krävs. Byggenheten på myndighetsförvaltningen har då redan överlämnat ritningar för utsättningen till Vetlanda kommuns mätningsingenjörer. Underlaget utgörs av situationskartor och de ritningar som du bifogat din ansökan eller anmälan och ska utvisa det exakta läget på den beslutade byggnationen.
 • Beställning görs av dig som byggherre och kan ske antingen via e-post eller telefon.
  Utförande sker i normalfallet inom 5 arbetsdagar från att beställning inkommit någon av mätningsingenjörerna:

  Emmy Hult
  Tel 0383-97331
  E-post: mbk@vetlanda.se

  Anton Ek
  Tel 0383-96672
  E-post: mbk@vetlanda.se

  Joanna Elselawy
  Tel 0383-96670
  E-post:mbk@vetlanda.se


Mätningsingenjörer utför inmätningar till kommunens baskarta inför exploateringsprojekt eller planläggning och efter förändringar i den fysiska mijön.

Stomnätet, ibland kallat fixpunkter, utgör grunden för all mätning och kartläggning, och består av fast markerade punkter eller detaljer i terrängen. Punkterna är bestämda i höjd och plan i kommunens koordinatsystem. Dessa markeringar är skyddade enligt lag och får inte rubbas eller förstöras.

På kartan är dessa fixpunkter markerade. Panorera och zooma med musen. Klicka på en punkt och mer information visas. En länk till aktuellt protokoll kan klickas fram. Har du problem att förstå kartan så ta kontakt med myndighetsförvaltningen via kontaktuppgifterna nedan.

GIS-enheten på myndighetsförvaltningen är i viss mån allmänheten behjälplig att svara på frågor som rör fastighetsbildning i kommunen. Det är dock endast Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan gränsutvisa, pröva tvister eller pröva ny fastighetsbildning.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Kart- och GIS-ingenjör

Åsa Elmersson
0382-152 67