Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Kommunstyrelsens sammanträde 21 september 2021

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 21 september 2021 klockan 08:30 digitalt möte via Teams. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Informationsärende - tekniska ärenden
 5. Informationsärende - coronapandemi
 6. Informationsärende - personalstatistik augusti 2021
 7. Informationsärende - avtal yttre skötsel med Sävebo AB
 8. Informationsärende - fokusområden teknisk nämnd
 9. Informationsärende - kommunfullmäktiges fokusområden
 10. Informationsärende - pendlarparkering i Björnskog
 11. Informationsärende - markförsäljning i samband med upphandling av motocrossgymnasium
 12. Svar på medborgarförslag från om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet
 13. Budget med verksamhetsplan 2022, Höglandsförbundet
 14. Budget 2022, Höglandsförbundets revisorer
 15. Taxa inom vård och omsorg
 16. Delårsbokslut 2021-08-31
 17. Samverkan i näringslivsfrågor, aktieägaravtal, bolagsordning
 18. Näringslivsstrategi 2021-2026 med sikte mot 2030
 19. Handlingsplan ANDT 2021 (alkohol, narkotika, droger, tobak)
 20. Hälsocenter i Sävsjö kommun
 21. Dokumenthanteringsplan utvecklingsavdelningen, samhällsbyggnadsenheten
 22. Lokal utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland remissversion 2023-2027
 23. Anmälan av delegationsbeslut
 24. Övriga ärenden
 25. Meddelanden
 26. Godkännande av mötets genomförande

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.