Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats 

Kommunstyrelsens sammanträde 20 oktober 2020

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen den 20 oktober 2020 klockan 08:30 i Vallsjösalen i Sävsjös kommunalhus.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Informationsärende - tekniska ärenden
 5. Informationsärende - aktuellt läge coronapandemi
 6. Informationsärende - IM-hemmet, redovisning av projekt
 7. Informationsärende - bostäder i Vrigstad
 8. Informationsärende - personalstatistik
 9. Informationsärende - detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 med flera Sävsjö kommun
 10. Informationsärende - översyn av barn- och utbildningsförvaltningens organisation
 11. Svar på motion från moderaterna - underhåll av kommunens fastigheter
 12. Svar på motion från moderaterna - inrättande av servicetjänster
 13. Svar på motion från moderaterna - erbjudande om särskilt boende för personer med omsorgsbehov överstigande 120 timmar per månad
 14. Svar på motion från vänsterpartiet - generationsväxling enligt 80-90-100 modellen
 15. Svar på medborgarförslag om underhåll av enskilda vägar, Stockaryd
 16. Svar på medborgarförslag om underhåll av enskilda vägar, Hultsjö
 17. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 18. Uppföljning av verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut per oktober 2020
 19. Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag per oktober 2020
 20. Medgivande från kommunfullmäktige om att frångå den grafiska profilen för Sävsjö kommun
 21. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för år 2021
 22. Verksamhetsplan 2021-2023
 23. Taxor 2021
 24. Flytt av investeringsmedel, kultur- och fritidsförvaltningen
 25. Flytt av investeringsmedel, orts- och byautveckling
 26. Flytt av investeringsmedel, serviceförvaltningen
 27. Kommunal avtalssamverkan
 28. Ansökan om sponsring gällande skytte för paralandslaget
 29. Belysning aktivitetsområde i Vrigstad
 30. Prövning av försäljning av tomt till padelhall
 31. Parkering vid Sävsjö fritidscenter/familjebadet
 32. Nyttjanderättsavtal med IFK Sävsjö för mark till konstsnöspår
 33. Mottagande av nyanlända 2021
 34. Övriga ärenden
 35. Meddelanden

Mötestider 2020

Beredningssammanträden

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Beslutssammanträden

 • 7 januari
 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.