Lyssna på sidan Lyssna

Bygglov – från start till mål

Här nedan beskrivs bygglovsprocessen från start till mål. Alla bygglov är unika och bedöms från fall till fall. Enklare och planenliga ärenden har kommunens byggnadsinspektörer delegation på att besluta om och handlägger helt själva. Mer komplexa och större ärenden prövas av myndighetsnämnden och handläggs av kommunens byggnadsinspektörer. Avgifter debiteras enligt gällande taxa. 

Du kan läsa mer om bygglovsprocessen på Boverkets webbplats Guide för bygglov och byggprocessen - Boverket Länk till annan webbplats./ Hämtad 2022-07-01.

För att få reda på om du behöver bygglov för det du vill bygga eller ändra, ska du ta kontakt med byggnadsinspektör på myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun det första du gör. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan. Anser de att du behöver söka bygglov, kan du gå vidare och göra en ansökan. Du kan få stöd och råd av byggnadsinspektör på kommunen om du behöver det. Det kan även vara bra att ta hjälp av fackmän, exempelvis byggkonsult eller ritare.

Myndighetsförvaltningen tar emot din ansökan. Enklare och planenliga ärenden har kommunens byggnadsinspektörer delegation på att besluta om och handlägger helt själva. Mer komplexa och större ärenden prövas av myndighetsnämnden men handläggs av kommunens byggnadsinspektörer.

Du ansöker via vår e-tjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. Ett tips är att lägga lite energi på att se till att du har rätt handlingar och bra ritningar. Då går oftast ditt ärende fortare.

Kontrollansvarig

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom myndighetsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet.

Handlingar du kan behöva skicka in

När du ansöker om bygglov vill vi veta hur det ser ut som du tänkt bygga. Exakt vilka handlingar du behöver skicka in kan skilja sig åt beroende på vad och var du ska bygga. Vanligaste handlingar som krävs är:

 • Ansökan eller anmälan,
 • planritning,
 • fasadritning,
 • sektionsritning och
 • situationsplan.

Det är inte säkert du behöver alla dessa men du kan också behöva fler handlingar. Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på vad som krävs i just ditt fall.

Vill du få tips och råd samt mer information om fackmannamässiga ritningar och andra handlingar du behöver? Kolla in på sidan om fackamannamässiga ritningar och kontrollplan.

Du får ett mottagarbevis

När din ansökan är inlämnad ska myndighetsförvaltnigen skicka skriftlig information till dig så snart som möjligt. Den skriftliga informationen ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, att den avgift nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheten till att överklaga beslutet.

Avgift för ansökan

Utifrån åtgärdens storlek och omfattning betalas avgift enligt plan- och bygglovstaxan Pdf, 474.2 kB, öppnas i nytt fönster..
Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in gör myndighetsförvaltningen en första granskning av ärendet. Då kontrolleras om åtgärden verkligen kräver bygglov och om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Om ansökan är ofullständig behöver du inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas för att ärendet ska kunna gå vidare. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

Hur lång tid det tar att handlägga ett bygglov beror på flera saker. Ärendets art, om handlingarna är kompletta, om åtgärden följer detaljplanen, om grannarna behöver tillfrågas, om remissyttrande behövs från andra myndigheter eller sakkunniga, när handlingarna lämnas in samt vilken arbetsbelastning handläggarna har för tillfället. Sökanden har dock en garanterad handläggningstid på maximalt tio veckor från det att ansökan är komplett. Om du får besked om att du behöver komplettera din ansökan räknas alltså tiden från att du lämnat in kompletterande handlingar. Vid större och mer komplexa byggnationer kan ditt ärende ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Men oftast går det fortare än tio veckor.

Handläggningstiden förkortas om din ansökan följer detaljplanens bestämmelser och har kompletta handlingar.

Enklare och planenliga ärenden har byggnadsinspektör på kommunen delegation på att besluta om och handlägga själv. Mer komplexa och större ärenden prövas av myndighetsnämnden.

Vad är det som prövas?

Saker som kan påverka ditt ärende är detaljplan, områdesbestämmelser, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Du kan läsa mer om vad som kan påverka ditt ärende på sidan om förutsättningar som påverkar ditt bygglov.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövas även om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Byggnadsinspektörerna ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter. Dessa uppgifter blir också ett underlag för prövningen.

Om det du söker bygglov för uppfyller alla krav som behövs får du ditt bygglov.

Delgivning och överklagan

När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Myndighetsförvaltnignen kungör därför beslutet i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.. Om det behövs delges också information om bygglovet till dina grannar eller andra berörda. De berörda har sedan tre veckor på sig att överklaga från att de blivit delgivna. De som inte delgivits utan tagit del av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om din ansökan om bygglov avslås kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Bygglovets giltighet

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Vänta in ditt startbesked

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

När du fått ditt beslut om bygglov behövs ofta ett tekniskt samråd innan du kan sätta igång. Om ett tekniskt samråd behövs eller inte avgör byggnadsinspektören.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Handlingar du kan behöva för ett startbesked

För att få ett startbesked vill vi veta hur du tekniskt ska lösa byggnationen för det du vill bygga. Exakt vilka handlingar du behöver skicka beror på vad du ska bygga och hur komplext det du ska bygga är. Större projekt kräver ofta fler handlingar. Om du känner dig osäker, kontakta oss så hjälper vi dig ta reda på vad som krävs i just ditt fall.

Utstakning

I startbeskedet får du veta om du först behöver göra en utstakning. Då kommer en sakkunnig mätingenjör och märker ut på din tomt hur bygglovet anger att du får bygga.

När ditt bygge varit igång en tid ska myndighetsförvaltningen besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs troligtvis inget arbetsplatsbesök.

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Du som är byggherre pratar med den byggnadsinspektör på kommunen du haft kontakt med och ni bokar ett möte. Med på slutsamrådet är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går vi bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Vid enklare byggen görs ofta inget slutsamråd. Det räcker då med att kontrollplanen skickas in.

Vid ny- och tillbyggnation på platser som omfattas av detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse, ställer kommunen krav på korrekt utsättning, tidigare kallat utstakning, av den framtida byggnaden. En lägeskontroll efter byggnationen krävs i de flesta fall också. Kontakta kommunens byggnadsinspektörer om du vill veta vad som gäller på just din fastighet.

Så här ser processen ut för utsättning och lägeskontroll:

 • En ny- eller tillbyggnad måste sättas ut (stakas ut) för att byggnadens läge ska säkerställas hamna på avsedd plats i enlighet med beviljat bygglov. Genom avtal utför Vetlanda kommuns mätningsingenjörer normalt detta fältarbete.
 • Skälet till att utsättning krävs är att byggnader som uppförs i felaktiga lägen kan få svåra och oönskade konsekvenser för både ägaren, grannar och samhället.
 • I vissa fall krävs endast lägeskontroll, det kan till exempel vara vid mindre tillbyggnader. Snarast efter att byggnadens fasad är färdigställd ska byggherren se till att sådan beställs.
 • Avgiften för utsättning och lägeskontroll är inkluderad i kostnaden för bygglovet enligt den taxa som kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har antagit och betalas av byggherren (men faktureras separat). Avgiftens storlek för utsättning varierar beroende på byggnadens storlek och utformning.
 • Det framgår av bygglovet om utsättning krävs. Byggenheten på myndighetsförvaltningen har då redan överlämnat ritningar för utsättningen till Vetlanda kommuns mätningsingenjörer. Underlaget utgörs av situationskartor och de ritningar som du bifogat din ansökan eller anmälan och ska utvisa det exakta läget på den beslutade byggnationen.
 • Beställning görs av dig som byggherre och kan ske antingen via e-post eller telefon.
  Utförande sker i normalfallet inom 5 arbetsdagar från att beställning inkommit någon av mätningsingenjörerna:

  Emmy Hult
  Tel 0383-97331
  E-post: mbk@vetlanda.se

  Anton Ek
  Tel 0383-96672
  E-post: mbk@vetlanda.se

  Joanna Elselawy
  Tel 0383-96670
  E-post:mbk@vetlanda.se


När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och myndighetsförvaltningen inte har skäl att ingripa får du ett slutbesked och ärendet avslutas.

När du fått slutbeskedet får du ta din byggnad i bruk och kan börja använda den. Du får inte börja använda det du byggt innan du fått slutbeskedet. Om du gör det kan du behöva betala en byggsanktionsavgift. Läs mer om sanktionsavgift på sidan om att söka bygglov.

Intermistiskt slutbesked

Du kan få slutbesked även om det finns brister kvar. Myndighetsnämnden kan ge ett tillfälligt slutbesked så kallat interimistiskt slutbesked som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. Eftersom det här kräver mer administrativt arbete och ibland även platsbesök tar vi ut en extra administrativ kostnad för att utfärda ett sådant slutbesked. När åtgärderna har genomförts prövar nämnden ärendet igen och om allt är bra kan du få ditt slutbesked.

Relaterad information

När du ansöker om bygglov måste du ange byggherrens namn och vem som är kontrollansvarig för åtgärden. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

Anledningen till att det redan i bygglovsansökan ska framgå vem som är byggherre respektive kontrollansvarig är att kommunen ska kunna vara säker på att nödvändiga kontroller utförs och för att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad.

Byggherre

Byggherre är enligt lagen “den som för egen räkning utför eller låter utföra till exempel byggnadsarbeten”. Vill du till exempel bygga om ditt hus är det alltså du som är byggherre, även om du kanske tar hjälp av ett byggföretag för att göra det. Det är alltid du som byggherre som är sökande till bygglovet och den som skriver på ansökan. Det är också byggherren som har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.

Byggherren ansvarar för att kontroller görs i tillräcklig omfattning och för att en certifierad kontrollansvarig utses.

Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ska bland annat biträda byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan, samt se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och myndighetsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet, utan han eller hon ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls.

Den kontrollansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt och ska alltså anmälas till myndighetsförvaltningen i samband med att du ansöker om bygglov.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras i de flesta byggnader regelbundet. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens bygglovsenhet. Kravet på OVK finns sedan 1991. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. Denna kontroll ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till att en OVK utförs. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man dels hitta certifierade kontrollanter, och dels läsa mer om vad som gäller för OVK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en byggnad har, samt vilken typ av byggnad det gäller. Kraven på OVK omfattar inte industribyggnader. En-och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation utan värmeåtervinning är också undantagna från OVK. En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från kraven på den återkommande besiktningen, dock ska dessa göra en första besiktning.

Vid varje OVK ska följande kontrolleras:

 • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
 • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
 • Att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

 • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska följande kontrolleras:

 • Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 • Vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Besiktningsintervaller

Besiktningsintervall 3 år (återkommande besiktning)

Typ av byggnad: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilation. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Besiktningsintervall 6 år

Typ av byggnad: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation

Endast kontroll vid nybyggnad

Typ av byggnad: En- och tvåbostadhus med FT-, FX-, FTX-ventilation

Förklaringar

FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F-ventilation = fläktstyrd frånluft
S-ventilation = självdrag
X = med värmeåtervinning

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64

Byggnadsinspektör

Jakob Larsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Ronny Keinvall
0382-152 53