Lyssna på sidan Lyssna

Utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad

Läs om pågående projekt som kommunen arbetar med inom samhällsplanering. Det handlar om projekt vars syfte är att kommunens tätorter ska bli än mer attraktiva livsmiljöer för invånare och besökare.

Sävsjö västra centrum

Projektet i korthet

  • Projektet pågår mellan 2024 och 2027 och handlar om att göra cykelfrämjande åtgärder samt omgestaltning av Stora torget i Sävsjö.
  • Syftet med projektet är framförallt att cyklister och gående ska få en tryggare miljö, men det kommer också bli ett mer attraktivt och grönare centrum, där vi vill mötas och umgås.
  • Ledningar för VA, fjärrvärme och el kommer att bytas ut/flyttas.
  • Vissa gator kommer att behöva stängas av under perioder och trafiken kommer att ledas om.
Bild som visar ombyggnationen av Stora torget

Bilden ovan är en visionsbild över hur Stora torget kommer se ut efter ombyggnationen. Bilden visar hur den nya utformningen omfamnar Stadshotellet som blir en del av torgbildningen och hur det nya torget möjliggör för utserveringar utmed torgets västra fasader.

Illustrativ planritning över det nya torget

Planritning

Bilden visar en illustrativ planritning över omgestaltningen. Tyvärr finns ingen uppdaterad bild och vissa saker har reviderats i planerings- och projekteringsarbetet. Vi behöver därför reservera oss för att vissa detaljer som bilden visar är felaktig. Exempelvis kommer parkeringsplatserna utanför Stadshotellet inte var snedställda, torgytan där dagens markbeläggning/rutmönster finns kommer finnas kvar utökats västerut. Ett stråk för gående kommer finnas över torget.

Den största förändringen kommer vara utformningen av gatorna förbi torget som kommer att bli smalare i syfte att reducera hastigheten men inte påverka trafikens tillgänglighet i övrigt. En av de viktigare förutsättningarna i framtagandet av förslaget har varit att torghandlen ska kunna fortsätta att bedrivas i samma utsträckning som den gör idag. En annan aspekt har varit att möjliggöra för att i framtiden kunna bygga ut permanenta uteserveringar.

Budget

Cykelfrämjande åtgärder: 23 miljoner, varav 11,5 miljoner (50 procent) är medfinansiering från Trafikverket, stadsmiljöavtal.

Ombyggnation av Sävsjö centrum västra: 6 miljoner.

Kommunstyrelsen tog beslut om budget och tidplan för projektet i juni 2023.

Genomförandet av ombyggnationen kommer ske i etapper. Här kan du se vilken etapp vi befinner oss i och läsa mer om vad som händer just nu. Den röda streckade linjen på kartan visar hela området för ombyggnationen.

Bilden visar arbetsområdet för ombyggnationen i västra centrum

Etapp 1: Ljungagatan - pågår just nu

Den första etappen för ombyggnationen inleddes i april med byggnation av två gång- och cykelpassager där Västra Esplanaden och Ställmakargatan möter Ljungagatan.

Nu är arbetet igång med att bygga en separat gång- och cykelväg utmed de södra delarna av Ljungagatan. Efter sommaren och under hösten 2024 kommer korsningen Mejensjögatan/Ljungagatan att byggas om och en del arbeten att göras framför Stadshotellet och på delar av Västra Järnvägsgatan.

BIlden visar avgränsningen av etapp 1 i projektet Sävsjö västra centrum

Bilden visar avgränsningen för etapp 1.

Detta arbete kommer till och från påverka framkomligheten för bilister och gång- och cykeltrafikanter. För att få en säker arbetsmiljö för alla inblandade behöver gatan helt eller delvis att under vissa perioder stängas av helt. Vi ber er då följa skyltad omledning.

Kommande etapper

Etapp 2: Utanför Stadshotellet

Etapp 3: Utanför ICA Klingan

Etapp 4: Utanför Preem tankstation

Etapp 5: Busstorget

Etapp 6: Västra Järnvägsgatan norr

Etapp 7: Stora torget (cykelstråk över torget)

Etapp 8: Torget utanför Stadshotellet

Bakgrund

Byggnationen av OBOS nya fabrik i Vrigstad kommer resultera i mycket överskottsmassor. Massorna är det översta lagret mark som inte kan användas för att bygga byggnaden på. Sävsjö kommun och OBOS har ingått en så kallad avsiktsförklaring där parterna är överens om att kommunen ska ta hand om massorna

Projektet

I stället för att bara gömma undan massorna vill Sävsjö kommun nu skapa mervärde genom att använda dem till en naturpark. Detaljplanen som tas fram för att möjliggöra fabriken reglerar vad som ska finnas inom området. Den föreslår så kallad allmän platsmark mellan Trävaruvägen och kringliggande bostadsområden. Allmän platsmark är gator, torg, parker och naturområden alltså mark som ska vara tillgänglig för alla.

Kommunen har parallellt med detaljplanen tagit fram ett gestaltningsförslag som visar var och hur massorna ska kunna placeras på den allmänna platsmarken. Gestaltningsförslaget visar hur området som helhet skulle kunna utvecklas och hur massorna skulle kunna skapa mervärden för utformningen av naturområdet.

Den långsiktiga idén för området är att skapa en plats för friluftsliv och rekreation för invånare och besökare i Vrigstad. Naturområdets vidare syfte är att skapa en avskärmning mellan bostadsområdena och industrimarken på andra sidan Trävaruvägen.

Tycka till

Under detaljplanens process har det kommit in förslag på innehåll och utformning av naturområdet. Förslaget har tagits tillvara i det framtagna gestaltningsförslaget. Om du vill ge ytterliga förslag på vad området ska innehålla eller hur det ska utformas kan du skicka in dessa till kommunen med mejl eller brev.

Den 26 september, klockan 18.00-19.00 bjuder kommunen i samverkan med Obos in till en informationsträff på Granbacken "gamla badhuset" i Vrigstad. Under kvällen kommer vi informera om naturområdets möjliga utveckling, om detaljplanen samt byggnationen av Obos nya fabrik. Det kommer också ges möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring utvecklingen. Välkomna!

Ta del av gestaltningsförslaget

Tryck här, Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilden visar en planritning över gestaltningsförslaget Pelikroks naturpark

Framåt

I gestaltningsförslagets planritning visas platsen där massorna planeras att läggas till i mörkt grön färg med vita linjer. Förslaget är att massorna ska utformas som kullar och de vita sträcken är höjdlinjer som visar hur höga de ska bli. För att göra det kommer den unga och svårtillgängliga tallskog som finns här idag att behöva tas ner. Det kommer ta tid innan massorna sätter sig och för ny växtlighet och träd att etableras. Förslaget för området som i planritningen är ljust grönt är att den befintliga, uppväxta skogen med stigar bevaras som den är idag. Gestaltningsförslaget möjliggör för en rad olika aktiviteter och funktioner såsom plats för discgolf, moutainbikebana och damm.

Observera att förslaget endast visar vilka möjligheter det finns för området. Det är inte en bestämd plan på vad som kommer att ske. De delar av förslaget som planeras att förverkligas i och med byggstarten av OBOS fabrik är gång- och cykelvägen utmed Trävaruvägen, kullarna och vissa av stigarna. Resterande delar av förslaget kräver mer planering och finansiering för att kunna genomföras.  

Gatuavstängningar och annan driftsinformation från Sävsjö kommun

Driftinformation för fjärrvärme, vatten och avlopp

Avstängningar VA, el fjärrvärme ansvarar Njudung Energi för, se njudung.se (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Övriga uppdateringar och nyheter

Uppdateringar och nyheter i projektet kommuniceras i nyhetsflödet på startsidan och/eller på denna sida.

Hur många parkeringsplatser kommer det finnas?

Det kommer att finnas cirka 27 parkeringsplatser på torget varav åtminstone 3 är handikappsplatser. För den som inte har några probelm att gå finns det många fler platser på nya centrumparkeringen vid Kulturhuset. Utmed Västra järnvägsgatan, Ljungagatan framför Stadshotellet och och utmed Torggatan kommer det finnas möjlighet för gatuparkering. Framför apoteket kommer det finnas 5 platser varav 1 handikappsplats.

Hur många handikappsplatser blir det?

Totalt föreslås 4 handikappsplatser inom området. Det finns möjlighet att göra om fler ordinarie platser till handikappsplatser om det behövs.

Hur kommer fredagens torghandel att påverkas, under ombyggnationen och efter?

Torghandeln ska kunna fortsätta i samma utsträckning som den gör idag även i framtiden, det har varit viktigt när vi tagit fram förslaget för nya centrum. Medan ombyggnationer sker på torget kan torghandeln tillfälligt behöva flyttas vid några tillfällen. Då ombyggnationen av torget omfattas av en av de senare etapperna så kommer det inte bli aktuellt förrän som tidigast under 2026.

Hur långt är det från centrumparkeringen till torget? Hur är det tänkt att man ska gå?

När etapp 1 är klar kommer den snabbaste vägen till torget från centrumsparkeringen vara framför Kulturhuset. Det är ungefär 250 meter mellan parkeringen och torget. Längs med vägen kommer övergångställen och bredare trottoar göra det både mer bekvämt och tryggt att röra sig för oskyddande trafikanter.

Kommer torget vara tillgängligt för personer med rullator, rullstol?

I stora delar kommer torget att stenläggas. De ytor som gående hänvisas till kommer i stor grad vara belagd med smågatsten. Genomgående kommer det finnas tillgängliga stråk där smågatstenen har blivit berarbetad (flammad) på ett sådant sätt så markbeläggningen blir jämn och enkel att ta sig fram på för personer som använder hjälpmedel. Till vissa entrèer kommer det tyvärr även i framtiden behövas trappsteg men dessa kommer alla ses över och vid behov förses med tillgänglighetsanpassade ramper.

Om jag vill veta mer vad ska jag göra?

Förslaget till omgestaltningen ställs ut i Kommunalhusets reception under sommaren, från och med vecka 28. Receptionen har öppet klockan 8.00 till 12.00. Fredagarna 23 och 30 augusti kommer projektledare från samhällsbyggnadsenheten att finnas på Sommargatan på torget för att svara på frågor och visa förslaget. Du kan även ringa till samhällsbyggnadsenheten genom att kontakta vår växel på telefon 0382-152 00 (klockan 8 till 12). Under semesterveckorna kan vi inte garantera att det finns någon på plats som kan svara på din fråga, men efter semestern finns vi tillgängliga i större utsträckning.

Hur kan jag lämna synpunkter?

Du kan använda vår e-tjänst Synpunkt Sävsjö för att lämna synpunkter till oss även när det gäller frågor och synpunkter kring centrum västra. Gå till Synpunkt Sävsjö Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner för projektet

  • Kristin Nilsdotter Isaksson, ansvarig för projektet
  • Lars Fransson, projektledare
  • Emma Nordstrand, chef för samhällsbyggnadsenheten

Du når kontaktpersonerna via kommunens växel, 0382-152 00

Du kan också mejla in frågor till sambygg@savsjo.se