Lyssna på sidan Lyssna

Förutsättningar som påverkar ditt bygglov

I första hand är det Plan- och bygglagen (PBL) som reglerar byggande men också Plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR). Det finns också andra lagar, områdesskydd och riksintressen, som kan vara avgörande vid en bygglovsprövning.

Exempel på andra lagar är Kulturmiljölagen (KML) som hanterar fornlämningar, och Miljöbalken (MB) gällande eventuella krav på provtagning av eventuellt förorenad mark. Förutom det som redan nämnts kan det också finnas juridiska rättigheter, servitut eller ledningsrätter till exempel, samt ett antal kommunala och lokala regleringar och planer som påverkar prövningen av ett lovärende. Inget ärende är det andra likt och allt beror på vad och var du vill bygga!

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling och ska bland annat ge vägledning för framtida planering av ny bebyggelse, infrastruktur och naturområden.

Sävsjö kommuns senaste översiktsplan antogs i början av 2024 och kallas ÖP2024. De tidigare från 2012 bestod av en översiktsplan för hela kommunen, en fördjupning av översiktsplanen för Stockaryds samhälle från 2009 och en tematisk fördjupning av översiktsplanen som handlade om landsbygdsutveckling i strandnära läge från 2011. Samtliga de tre delarna upphävdes i samband med att den nya översiktsplanen (ÖP2024) antogs 2024.

Länk till mer information om ÖP2024 och ÖP2012 Öppnas i nytt fönster.

I nedan karta visas temana kopplat till Mark- och vattenanvändning från ÖP2024.

ÖP2024 i sin helhet nås via den blå knappen nedan.

Med översiktsplanen som grund tar man sedan fram juridiskt bindande detaljplaner för områden i kommunen. Om du själv ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i, är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

En detaljplan reglerar ett mindre område mer detaljerat. Det kan till exempel vara hur stor huvudbyggnad eller garage du får bygga, hur nära gränsen till grannen du får bygga eller om hur stor den totala byggytan, det vill säga alla byggnader på tomten, får vara tillsammans vilket kan vara avgörande för om du kan bygga ett uterum på tomten eller inte.

Om det inte finns en detaljplan är det kommunen som avgör om det behövs tas fram en sådan för området innan du kan börja bygga. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det beror till exempel på om det ska bli en sammanhållen bebyggelse där du tänkt bygga eller om ditt bygge medför en betydande miljöpåverkan.

Kartan visar gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i Sävsjö kommun. Det är möjligt att zooma och panorera i kartan och få fram mer information om områdena genom att klicka på dessa. I inforutan kan man klicka vidare för att få upp gällande plan.

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kan användas för att säkerställa syften i översiktsplanen och kan ses som en något förenklad detaljplan. Bestämmelserna används inom begränsade områden utan detaljplan, för att exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns områdesbestämmelser om utökad lovplikt främst inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner.


Länk till kartor över områdesbestämmelser i kommunen

Myndighetsnämnden har pekat ut områden i Sävsjö kommun som utgör sammanhållen bebyggelse. I plan- och bygglagen anges att sammanhållen bebyggelse omfattar en samling av minst tre byggnader som gränsar till varandra eller skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Områden som utgör sammanhållen bebyggelse omfattas av utökad bygglovplikt, som i princip är lika med den bygglovplikt som finns inom detaljplanelagda områden i kommunens tätorter.

Avgränsning i Sävsjö kommun

Uttrycket "samlad bebyggelse" användes i den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) och ersätts i nuvarande lagstiftning med uttrycket "sammanhållen bebyggelse". En utökad lovplikt gäller inom de områden som omfattas av sammanhållen bebyggelse och därför krävs en avgränsning av vilka områden som utgörs av detta. I Sävsjö kommun har avgränsningen utförts genom att inventering har gjorts utifrån kartmaterial tillsammans med det material kring "samlad bebyggelse" som tidigare funnits i kommunen. En preliminär avgränsning har först gjorts varefter en del platser har besökts. En bedömning har gjorts om området utgör "sammanhållen bebyggelse" varefter avgränsningen har prövats. Vid justeringen av avgränsningen har bedömningen av vad som på platsen upplevs som sammanhållande varit utslagsgivande. I vissa fall kan det vara svårt att bestämma vad som kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Lagstiftarna anser att så få som tre hus kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Mark och avstånd mellan hus och tomtplatser måste också bedömas.

Läs mer om sammanhållen bebyggelse på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kartan visar de områden som är utpekade som sammanhållen bebyggelse. Det är möjligt att zooma och panorera i kartan och få fram mer information om områdena genom att klicka på dessa.

Det finns i princip tre olika typer av vattentäkter. Den vanligaste är grundvattentäkt, där vatten tas från en borrad eller grävd brunn. De största är ytvattentäkter, där vatten tas från sjö eller å. Det finns även en kombination av dessa, som innebär att vatten från en sjö eller å infiltreras genom till exempel en grusås och sedan tas ut som grundvatten.

Av miljöbalken framgår: "Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt." Med vattentäkt avses bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

Ligger den planerade byggnaden på en fastighet inom ett vattenskyddsområde ska en anmälan om vattenskyddsdispens göras. Oavsett om bygglov eller startbesked har utfärdats får arbete ej påbörjas om anmälan om vattenskyddsdispens ej är gjord och godkänd. Anmälan om vattenskyddsdispens görs till kommunens miljöenhet. Länk till mer information om vattenskyddsområden finns här.

Läs mer om vattenskyddsområden på Havs- och vattenmyndigheten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kartan nedan visar aktuella vattenskyddsområden i Sävsjö kommun. Panorera och zooma med musen. Klicka på ett vattenskyddsområde för mer information. i informationsrutan kan man klicka sig vidare för att öppna aktuella föreskrifter.

Strandskydd

Omkring vattendrag och sjöar gäller generellt skydd på 100 meter på båda sidor om strandlinjen. Skyddet har har två syften. Dels är det för att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet och dels för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom detta område får ingen byggnation ske eller andra åtgärder som kan avhålla allmänheten från att vara i området. Det finns dock, i enstaka fall, särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet.

Läs mer om strandskydd på Boverket här Länk till annan webbplats.

LIS-område - landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner (Boverket).

Läs mer om LIS-områden på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kartan visar de områden som är utpekade som LIS-områden kopplat till kommunens översiktsplan från 2024 (ÖP2024). Det är möjligt att zooma och panorera i kartan och få fram mer information om områden genom att klicka på dessa.

Utöver strandskydd finns det fler områdesskydd, exempelvis:

Hos Länsstyrelsen hittar du en större interaktiv karta. I den kan du släcka och tända olika skikt, till exempel olika områdesskydd.

Gå till Länsstyrelsens karta Länk till annan webbplats.

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen.
Läs mer om riksintressen på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Boverkets karta om riksintressen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att äga en fastighet i ett område som klassas som kulturmiljö eller där det finns fornlämningar innebär att du behöver ta viss hänsyn och inte kan göra vilka åtgärder som helst.

Kulturmiljöer

I Sävsjö kommun finns flera olika typer av värdefulla kulturmiljöer. Bland annat finns värdefull bebyggelse, fornlämningar och landskap. I Sävsjö kommun är det framför allt miljöerna kring flera av Njudungskyrkorna från 1100-talet som anses vara av riksintresse, men även området kring Eksjöhovgårdsruinen och Komstads ängar finns utpekade. Läs mer om riksintressen för kulturmiljöer hos Riksantikvarieämbetet (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Riksantikvarieämbetet får peka ut värdefulla kulturmiljöområden som anses vara av särskilt nationellt intresse.

Fornlämningar

I Sävsjö kommun finns många fornlämningar - alltså äldre spår efter mänsklig verksamhet som funnits för längesedan. Riksantikvarieämbetet har en karttjänst som heter fornsök som kan användas för att hitta fornlämningar (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.

Läs mer om fornlämningar i Sävsjö kommun (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Kommunens webbkarta innehåller en del av ovan nämnda regleringar för just Sävsjö kommun sammanställt i en och samma karta.

Gå till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats.


Kontakta gärna oss på myndighetsförvaltningen via nedan kontaktuppgifter. Ibland är vi svåra att nå, mejla då gärna vår funktionsbrevlåda miljobygg@savsjo.se så tar någon av våra handläggare istället kontakt med dig så fort vi kan.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Chef myndighetsförvaltningen

Maria Thulin
0382-152 52

Miljöchef

Tillförordnad miljöchef är förvaltningschef
Maria Thulin

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64

Byggnadsinspektör

Jakob Larsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Ronny Keinvall
0382-152 53

Miljöinspektör

David Stenhoff
0382-152 81

Miljöinspektör

Rikard Vallgren
0382-152 63

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83

Kart- och GIS-ingenjör

Åsa Elmersson
0382-152 67