Lyssna på sidan Lyssna

Dricksvatten

Vatten av god kvalité viktigt

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är av god kvalitet.

Det finns sju vattenverk, de finns i Vrigstad, Nya Hjälmseryd, Hultsjö och Hultagård samt i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik, där det sker en mer eller mindre omfattande behandling för att dricksvattnet ska få en hög kvalitet och god smak.

Sävsjö kommun hämtar sitt dricksvatten till dessa vattenverk från fyra grundvattentäkter samt tre stycken ytvattentäkter där de ovan tre sist nämnda härstammar från.

Skyddsföreskrifter och skyddsområden har tagits fram på vissa vattentäkter för att kunna säkerställa dess funktionen på sikt.

För frågor och upplysningar rörande enskild dricksvattenbrunn kontakta miljö-och byggenheten.

Enskilt vatten

Vatten från enskilda brunnar kommer från grundvatten. Grundvatten finns på olika djup under markytan och fyller ut porer och sprickor i jordlager eller berggrund. Det finns grävda eller borrade brunnar.

Vattenprover

Miljö- och byggenheten kan erbjuda transport till laboratorium som kommunen har avtal med och kan tillhandhålla speciella vattenflaskor. Vår personal ger instruktioner i samband med provtagningen som fastighetsägaren utför själv. Vi kan också hjälpa till med att tolka analyssvaren.

Vattenproverna skall tas samma dag de lämnas in för att kunna ge en rättvis bild av vattenkvaliteten.

Tagna vattenprover ska lämnas tisdagar före klockan 11:00 till miljö- och byggenheten, på Tillväxthuset i Sävsjö, med undantag för semesterperioden under sommaren.

Analyssvar

Dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

  • "Tjänligt" innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och andra ändamål i hushållet.
  • "Tjänligt med anmärkning" innebär att vattenkvaliteten inte är helt tillfredsställande men behöver inte nödvändigtvis medföra några hälsorisker men kan göra det för känsliga personer.
  • "Otjänligt" innebär att vattnet inte bör användas till dricksvatten då det är risk för människors hälsa.

Anmärkningar

Anmärkningar på dricksvattnet kan vara av hygiensikt, tekniskt eller estetiskt karaktär vilket står i analyssvaret.

Hygieniska problem i dricksvattnet kan medföra direkta hälsoproblem och kan förorsakas av mikroorganismer, nitrit, nitrat, fluorid, radon med mera. Ett sådant vatten måste åtgärdas.

Tekniska problem i dricksvattnet kan påverka ledningsmaterial och installationer negativt och kan förorsakas av surt vatten, höga kopparhalter, höga halter järn och mangan med mera.

Estetiska problem i dricksvattnet medför oftast dålig smak och lukt eller grumligt, färgat vatten och kan förorsakas av höga halter jordpartiklar, svavelväte, järn med mera.

Åtgärder

Dålig vattenkvalitet kan åtgärdas i vissa fall genom ökad eller minskad vattenförbrukning, förbättringar av brunnens konstruktion eller genom att installera filterutrustning.

Radon i vatten

För dricksvatten från enskild brunn gäller följande mätvärden:

  • 0-100 Bq/liter vatten = Tjänligt
  • 101-1000 Bq/liter vatten = Tjänligt med anmärkning. (Kan de förhöjda radonhalter till inomhusluften, hälsorisker vid förtäring för små barn, skall det användas till matlagning eller förtäring bör det värmas till kokning eller vispas kraftigt i tre minuter för att avlägsna radonet.)
  • 1001 Bq/liter vatten och däröver = Otjänligt. (Vattnet bör inte användas till matlagning eller dryck.)

Radonhalter över 500 Bg/liter vatten förekommer oftast från bergborrade brunnar, eller kallkällor eller grävda brunnar till vilka vattnet rinner genom sprickor i berget. Bergarter med förhöjda uranhalter är, graniter, pegmatiter, syeniter och porfyr.

För vatten från allmän anläggning gäller samma mätvärden.

Radon i vatten åtgärdas vanligtvis med radonavskiljare. Är det små vattenmängder kan radonet enkelt luftas bort genom kokning eller vispning med elvisp i tre minuter.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Administratör/nämndsekreterare

Ingela Strömqvist
0382-152 62
miljobygg@savsjo.se