Lyssna på sidan Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken.

Myndighetsförvaltningen utför tillsyn på vissa industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer, verkstäder och jordbruk.

För att se till att miljöbalken följs görs följande åtgärder:

 • Anmälda och oanmälda inspektioner på miljöfarliga verksamheter.
 • Ställs krav enligt miljöbalken.
 • Granskas och handläggs inkomna handlingar.
 • Granskas miljörapporter.
 • Besiktningar tillsammans med länsstyrelsen på företag som är tillståndspliktiga.
 • Lämnas upplysningar, information och rådgivning.
 • Görs åtalsanmälningar vid misstanke om brott.

Egenkontrollen

Företagets egenkontroll är viktig för att få en uppfattning om verksamhetens miljöpåverkan. Ett exempel på egenkontroll är att föra journal över använda kemikalier och farligt avfall som uppstår.

Utifrån egenkontrollen lämnas sedan en årlig miljörapport in till miljö- och byggenheten. I rapporten redovisas exempelvis mängden använda kemikalier, mängd farligt avfall som uppkommit, resultat av gjorda mätningar och förändringar som gjorts i verksamheten under året.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är ett nytt påtryckningsmedel som införts vid vissa överträdelser. Den beslutas av tillsynsmyndigheten men kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Den som har gjort överträdelsen har rätt att yttra sig innan beslut fattas.

Några exempel på överträdelse då avgiften ska tas ut:

 • När någon driver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet utan att ha sökt tillstånd eller anmält detta till miljö- och byggenheten.
 • När någon saluför kemisk produkt i konsumentförpackning som saknar barnskyddande förslutning.
 • När någon underlåter att anmälan transport av eget avfall.

En verksamhet som klassas som C-verksamhet enligt bilaga till Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig. En skriftlig anmälan enligt § 21, Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska göras i god tid innan verksamheten startar. En anmälan ska också göras om en förändring görs i befintligt företag.

Anmälan enligt miljöbalken bör innehålla följande:

 • Administrativa uppgifter (namn, kontaktperson, organisationsnummer, fastighetsbeteckning med mera).
 • Organisationsbeskrivning med ansvarsfördelning.
 • Gällande beslut och råd för verksamheten.
 • Hänsynsreglernas efterlevnad.
 • Situationsplan med områdesbeskrivning (bifoga ritningar).
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Produktions- och driftmetoder.
 • Processbeskrivning.
 • Produktionskapacitet.
 • Kemikaliehantering (Använd årlig mängd, bifoga aktuella varuinformationsblad, användningsområden, förvaringen av kemiska produkter).
 • Avfallshantering (Farligt avfall som uppkommer, årliga mängder farligt avfall som uppstår, förvaringen av farligt avfall, transportör och mottagare och om giltiga tillstånd finns, övrigt avfall som uppkommer).
 • Utsläpp till vatten (ledningar och utsläpp till avlopp, bifoga ritning samt beskrivning av eventuell reningsanläggning).
 • Utsläpp till luft (utsläppskällorna till luft, beskrivning av eventuell reningsanläggning, bullerstörningar, beskrivning av bullerdämpande åtgärder).
 • Förslag till kontrollprogram (beskrivning av kontroller och journalföring, provtagningar, skötselrutiner, mätningar).
 • Övrigt som kan påverka hälsa och miljö.

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.