Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll är justerat genom att anslå protokollet på anslagstavlan. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås, och gäller både för laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer om att överklaga beslut på savsjo.se.

Ärendelistor

På vår webbplats kan du hitta ärendelistor och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Ärendelistan för Höglandets överförmyndarnämnd kan du hitta på Vetlanda kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Valnämnd 16 maj 2023

  Anslaget publicerades: 23 maj 2023
  Anslaget avpubliceras: 12 juni 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö kommun
 • Höglandets överförmyndarnämnd 17 maj 2023

  Anslaget publicerades: 25 maj 2023
  Anslaget avpubliceras: 16 juni 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarnämndens kansli i Vetlanda.
  Protokollet finns att läsa på Vetlanda kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.


 • Styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 11 maj 2023

  Sammanträdesdatum 2023-05-11
  Datum för anslags uppsättande 2023-05-29
  Datum för anslags nedtagande 2023-06-19
  Protokoll och bilagor är tillgängliga på Samordningsförbundets hemsida
  www.finsamjonkopingslan.se Länk till annan webbplats.
Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2023 klockan 18:30 i Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus

  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
  5. Valärenden
  6. Informationsärenden
  7. Budget kommunrevisionen
  8. Budget för Höglandsförbundets revisorer
  9. Budget 2024–2026
  10. Sammanträdesplan kommunfullmäktige år 2024
  11. Årsredovisningar för Sävsjö kommuns stiftelser 2022
  12. Sävsjös gröna hållbarhetsprogram - 8 mål för ett grönare Sävsjö
  13. Fastställande av krisledningsnämndens reglemente år 2023
  14. Regler för partistöd Sävsjö kommun
  15. Riktlinjer för serveringstillstånd
  16. Trygghetsbokslut 2022
  Stefan Gustafsson (KD)
  Ordförande
  Handlingar Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster.


 • Föreskrift om eldningsförbud i Sävsjö kommun

  Från och med tisdagen den 30 maj klockan 10.00 gäller eldningsförbud i Sävsjö kommun. Anledningen är ihållande torka i skog och mark i kombination med vindar som har lett till en hög brandrisk i länet.
  BeslutMed hänvisning till kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 8.20, beslutar räddningschef om följande:Sävsjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Sävsjö kommun gäller följande:1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).
  Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.
  2 § Förbudet gäller från 30 maj 2023 klockan 10.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.
  3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Räddningschef.UpplysningDen som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.Bakgrund och motivFöreskriften för eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län och Ydre kommun av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).Den relativa fuktigheten är låg och ytskikt torrt vilket gör att antändningsrisk och spridningsrisken är hög. Prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk.ÖvrigtMed mark avses i denna föreskrift mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Med skog avses sammanhållen trädväxt oavsett tätort eller landsbygd. Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning samt erforderlig bevakning i skog behöver tillgodoses enligt branschrekommendationer från Skogsforsk vid dessa typer av arbete. Särskild försiktighet behöver också iakttas vid s.k. släntklippning samt vägarbeten.Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.Skogsbrandbevakning med flyg sker kontinuerligt på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.Mer information om eldningsförbud finns på: Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare,
  036-16 85 22.Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Söker du fler protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Mejla overformyndare@hoglandet.se eller ring 0383-971 72 för mer information.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.