Lyssna på sidan Lyssna
En flygande drake i färgerna lila, rosa, gult, rött och orange som flyger framför ett träd

Utvecklingsstrategin

Samhället är i ständig utveckling. Gårdagens framtid är dagens verklighet, med nya samhällsutmaningar vi inte kunnat förutspå. Vår kommun strävar efter att leverera en trygg välfärd med respekt för den enskilda.

Ett hus med en stadig grund

Sävsjö kommun har valt att sammanfatta utvecklingsstrategin som ett hus.

Huset består av:

 • Vår värdegrund
 • Vår vision
 • Förenta nationernas (FN) globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.
 • Övergripande mål
 • Utvecklingsområden

Sävsjö kommuns värdegrund är vår husgrund medan visionen bildar taket och visar vägen uppåt. Takstolarna utgörs av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. De håller uppe vår vision och genomlyser hela vårt arbete. I huset har vi fem övergripande mål och olika identifierade utvecklingsområden som hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Läs hela utvecklingstrategin för 2020-2026 (savsjo.se). Pdf, 6 MB.

Utvecklingsområdena finns presenterade i dokumentet ”Utvecklingsområden till utvecklingsstrategin”. Pdf, 3.8 MB.

Illustration av utvecklingsstrategin

Illustration av utvecklingsstrategin i form av ett hus med vision som tak. I huset har vi fem övergripande mål, utvecklingsområden och värdegrund som husgrund

Sävsjö kommuns värdegrund utgår ifrån alla människors lika värde.

Vår värdegrund ska genomsyra organisationen så att vi kan leverera en trygg och rättsäker välfärd med hög integritet och respekt för den enskilda. Alla anställda i Sävsjö kommun ska arbeta i enlighet med regeringsformen och kommunallagen.

Medarbetare i Sävsjö kommun förverkligar värdegrunden genom att:

 1. ta ett personligt ansvar för alla människors rätt till att utveckla sina unika förmågor, delta i det demokratiska arbetet och ingå i en gemenskap,
 2. verka för jämställdhet och mångfald,
 3. motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och förtryck,
 4. fokuserar på invånarnas behov och förväntningar.

Vår vision är att vi tillsammans skapar Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Att arbeta tillsammans innebär att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, att bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar att hjälpa medborgaren. Men det handlar också om att de som bor i kommunen känner delaktighet i kommunens arbete och tar sitt ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.

För att uppnå visionen om Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun behöver vi arbeta målinriktat, framsynt och med ett helhetstänk.

För att säkerställa denna hållbara utveckling finns fem övergripande mål med fokus på verksamhetens kvalitet, personalens kompetens och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

 1. Vi ska leverera kommunal service och tjänster med god kvalitet.
 2. Vi ska arbeta för ekonomisk hållbarhet genom kostnadseffektivisering och god ekonomisk hushållning.
 3. Vi ska arbeta för social hållbarhet genom att skapa tillit och delaktighet, såväl i uppdraget som i mötet med medborgaren.
 4. Vi ska arbeta för en miljömässig hållbarhet genom att vår verksamhet bidrar till möjligheten att långsiktigt leva och bo på vår planet.
 5. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens.

Kommunfullmäktige har till ansvar att följa upp de övergripande målen och fastställer varje år fokusområden som är kopplade till de olika målen.

Våra utvecklingsområden är en plattform för det kommunala utvecklingsarbetet. Områdena har identifierats i dialog med medborgare, föreningar och ideella organisationer samt i samverkan mellan politiker och tjänstepersoner. Utvecklingsområdena finns presenterade i dokumentet ”Utvecklingsområden till utvecklingsstrategin”. Pdf, 3.8 MB.