Lyssna på sidan Lyssna

Resultaten från landsbygdsenkäten 2020

Fram till och med den 13 juni har 56 personer svarat på landsbygdsenkäten. Det är ungefär lika många inkomna svar från de tre geografiska områdena runt Hjälmsbodarna, Kännestubba och Hylletofta.

Åldern på de som svarade var relativt utspridd. Åldersgruppen 45-60 år dominerade med 34 % tätt följt av åldersgruppen 31-45 år där drygt 30 % fanns. Det var något fler kvinnor som svarade.

Så här svarade man på frågorna!

Vad uppskattar du med landsbygden idag?

I frågan fick man ta ställning till några alternativ och det var möjligt att kryssa för flera alternativ och även annat alternativ som inte fanns med bland svarsalternativen.

Trygghet var den faktor som man uppskattar allra mest med landsbygden. Här var det så många som 66,1 % som angett detta. Andra faktorer som man uppskattar mycket är tillgång till bredband och den gemenskap som man upplever.

Vad kan bli bättre på landsbygden i framtiden?

Även här hade man olika alternativ att ta ställning till och de alternativ som flest ringat in och som man tycker kan bli bättre är vägar och kollektivtrafik.

Sävsjö kommuns landsbygd är en bra plats att driva företag på

Här fick man ta ställning till om hur det är att driva företag på landsbygden. I den här frågan varierar svaren och 15 personer av de som svarat hade ingen synpunkt alls. Drygt en fjärdedel av de som svarat tycker att det stämmer ganska bra att Sävsjö kommuns landsbygd är en bra plats att driva företag på medan knappt en fjärdedel tycker att det stämmer dåligt eller ganska dåligt att Sävsjö kommuns landsbygd är en bra plats att driva företag på.

I den här frågan gavs också möjlighet att lämna kompletterade synpunkter och förklara hur man tänker kring företagandet.

Några kommentarer om varför landsbygden i Sävsjö är en bra plats att driva företag på:

 • Betydligt enklare när en organisation är mindre på en kommunal nivå. Närhet till det mesta.
 • Lätt att få kontakt med kommunens tjänstemän inom olika berörda områden.
 • Bra med bredband, bra service, uppmuntrande med kommun som köper svenskt kött.
 • Många småföretagare och hobbyföretag inom jord- skogsbruk. Även bredband möjliggör arbete hemifrån, även om företaget finns på annan ort eller om du jobbar på konsultbasis.
 • Vi har naturresurser (trä, jordbruk) och vi är pålitliga arbetare. Småskalighet, tillgänglighet på nära plats. Jättebra att vi har gymnasium här. Något vi bör utnyttja i företagsverksamheten vad gäller praktik och utveckling.

Några kommentarer om bristerna i att driva företag på landsbygden i Sävsjö kommun:

 • Dålig infrastruktur, olidligt dålig mobiltäckning, ofta strömavbrott som gör att telefonen via fibernätet inte fungerar vilket är en stor säkerhetsrisk.
 • Jämför med grannarna på andra sidan länsgränsen, Lammhult, Tolg, Asa, där det finns lanthandel, samordning av skjuts till olika fritidsaktiviteter och ett blommande näringsliv i de små byarna.
 • Kollektivtrafik är bristfällig. Svårt för personal att pendla miljövänligt.
 • Kommunen vill ju att allt ska vara i Sävsjö.
 • Sävsjö är en sårbar kommun som främst kännetecknas av industri som är känslig vid konjunkturer. Kommunen gynnas inte heller av ett gynnsamt geografiskt läge såsom ex. Värnamo. Kommunen är också sårbar eftersom det inte finns tillräckligt med kompetens för att locka nya företag.

Hur ser du på tryggheten på landsbygden idag?

Drygt 70 % ser positivt på tryggheten idag, varav drygt 30 % att den är ganska bra, knappt 29 % att den är bra och drygt 12% svarade mycket bra på frågan om hur de ser på tryggheten på landsbygden.

Även här har man haft möjlighet att lämna kommentarer och det var 30 personer som gjorde detta.

Några kommentarer om vad man anser bidrar till en trygghet på landsbygden

 • Synliga poliser.
 • Bra kontakt med grannar. Gemenskap och föreningsliv. Samverkan mellan alla familjer.
 • Att det finns gemensamma mötesplatser. Att folk är vänner, en positiv grundsyn.
 • Att bilar som dumpas tas bort innan de slås sönder.
 • Att gårdsbelysningar finns och lyser upp byarna. Gårdsbelysning och att vägarna är farbara. Ren och fräsch miljö, bra väghållning och bra gatubelysning. Att vägar sköts och underhålls.
 • Att vi får bredband överallt.
 • Bättre kollektivtrafik så att man t.ex kan ta del av de kulturella arrangemang som kommunen sponsrar i Sävsjö.
 • Att skola, fritids och förskola finns kvar. Att alla har rätt till skolbuss.
 • Bra vård nära hemmet.
 • Äldreomsorg som fungerar med trevliga boenden, tillgång till apotek och övrig service i närområde.
 • Nybyggnation och inflyttningar

Några kommentarer om vad inte bidrar till tryggheten idag

 • Tyvärr är vägarna fruktansvärt eftersatta här ute på landsbygden. Vilket gör att bilar kör illa och man vågar knappt gå ut.
 • Man är även rädd att behöva flytta då man inte har råd att ta sig till jobbet då drivmedel är så dyrt.
 • Dåligt fungerande telefonförbindelse, kan ta väldigt lång tid att få akut hjälp.
 • Tar tid innan polisen finns på plats om något hänt.

Hur ser du på dina möjligheter att vara delaktig och påverka?

Här är svaren inte lika positiva som i frågan om trygghet. Drygt hälften tycker att möjligheterna att påverka är ganska dåligt eller till och med dåligt.

Hur vill du att landsbygden ska utvecklas om fem år?

I den här frågan kunde man enbart skriva egna kommentarer. Här fanns det inga alternativ att välja på. Det var 24 personer som valde att skicka med kommentarer om hur man vill att landsbygden ska utvecklas om fem år. Några exempel;

Vägar och kommunikationer

 • Arbeta för att reseavdragen skall vara kvar och höjas.
 • Som enskild person svårt att påverka infrastrukturen.
 • Steg mot bra cykelförbindelser, pendling med tåg o buss. Satsa på kollektivtrafiken!
 • Möjlighet till kollektivtrafik, även på glesbygden.
 • Att vägarna sköts tillfredsställande, väl underhållet vägnät på de enskilda vägarna, att snöröjning fungerar.
 • Cykelväg till Sävsjö /Vrigstad via 127:an.
 • Möjlighet att samordna resor via appar inom kollektivtrafik/anropsstyrd trafik/färdtjänst.

Bredband

 • Att alla har bredband till samma prislapp för alla kommuninvånare.

Engagemang och gemenskap

 • Bra evenemang typ marknader och midsommarfirande med mera.
 • Att det bor många barnfamiljer här.
 • Större engagemang av ”lokalbefolkningen”

Service

 • Att kommunen satsar på ALLA småorter. ( adventsbelysning, blomsterarrangemang)
 • Bättre skötsel av vildsvinsfrågan.
 • Att utveckla miljötänket och att arbetstillfällen stannar här.
 • Att kunna handla mer närodlat från landsbygden i små butiker på landet. Önskar en trevlig lokalbutik för mat och drivmedel. Fler mindre företag på landsbygden, gärna närproducerat. potatis, grönsaker, kött m.m.
 • Livsmedelsbutik på landsbygden med efterfrågade varor och som stöttar lokala bönder.
 • Orolig att servicen minskar, att posten inte kommer varje vardag.
 • En god närhet till bra barn- och äldre omsorg, även demensvård.
 • Bra skola, ny F-9 skola i Rörvik, att skolbarnen blir hämtade vid hemmet.
 • Alla kommuninvånare ska ha samma rättigheter.
 • Att fastigheter sköts o underhålls kontinuerligt.
 • För oss som bor mitt ute på landsbygden och som inte har något samröre med kransorterna så behövs det inte fler mötesplatser, cykelleder eller aktivitetscentrum i Sävsjö. Satsa istället på enkla lösningar som förenklar vardagslivet i form av digitala lanthandlare (ex Gällaryd), utöka möjligheterna med att kunna jobba hemifrån/kontorshotell, satsa mer på värdigt liv för de äldre genom korttidsboenden och äldreboenden.
 • Genom att landsbygden får behålla sin charm men med utvecklat stöd i form av den service som erbjuds i stan.

Övrigt

 • Att vi har sänkta avgifter för drivmedel till våra bilar. Så vi kan behålla befolkningen på den viktiga landsbygden.
 • Nya tomter för att locka folk hit. Locka hit företag. Vackrare läge än Rörvik är svårt att hitta. Lugn och skärgårdsmiljö.

Hur för vi landsbygdsdialoger på bästa sätt i framtiden?

Besök i olika delar av kommunen ser man som det bästa sättet att föra landsbygddialog på ( 66,1%) Även träffar med byalag/samhällsföreningar tycker man är ett bra sätt ( 53,6%). Digitalt och via olika tjänster är det endast 32,1 % som tycker är det bästa sättet att föra landsbygdsdialog på.

Har du övriga synpunkter?

I enkäten gavs det också möjlighet att skicka med övriga synpunkter vilket 14 personer gjorde.

Några av dessa synpunkter som lite mer är av allmän karaktär handlade om;

 • Att vägen som går genom Hylletofta bör hastighets begränsas.
 • Att man fortsättningsvis bjuder in till samtal ute i de olika byarna/småorterna. Alla kommuninvånarna är inte digitala eller har möjlighet att ta sin in till Sävsjö.
 • Att kanske webbsända föreläsningar/ utbildningar och dialoger för att knyta samman bygderna och öka kunskap och engagemang.
 • Att vi ska vara rädda om landsbygden.