Lyssna på sidan Lyssna

Heltid som norm

Publicerad:

Just nu pågår ett pilotprojekt inom hemtjänst norr där flera valt att öka sin sysselsättningsgrad. Där är det idag 43 procent som arbetar heltid. Innan projektet ”heltid som norm” låg man på 20 procent som arbetade 100 procent. På hemtjänst norr är det cirka 75 procent som arbetar mer än 85 procent. De kan använda sina egna resurser på ett bättre sätt vilket skapar en trygghet i arbetslagen. De kan också fördela arbetsuppgifterna på ett bättre sätt.

”Heltid som norm” är ett viktigt arbete och en framtidsfråga.

Det handlar bland annat om arbetsmiljö, attraktivitet, jämställdhet, pension och kompetensförsörjning.

Mathilda Backstig, enhetschef inom äldreomsorgen;

– Att jobba deltid kan många gånger vara ett stressmoment. Du som medarbetare har i regel samma uppgifter som en medarbetare som arbetar heltid men ska hinna med det på mindre tid. Att jobba deltid innebär ofta att du arbetar när det är som mest att göra, vid topparna av arbetsdagen.

I mansdominerade yrken är normen heltid. Det är få industrier som erbjuder deltidstjänster. En viktig jämställdhetsfråga att även kvinnodominerade yrken ska ha samma möjligheter. Detta för att kunna bidra på lika villkor till hushållsekonomin men även ha likvärdig pension. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle. Det skiljer idag 3,6 miljoner i livsinkomst mellan män och kvinnor på svenska arbetsmarknaden.

Therese Rostedt, utvecklingsledare inom socialförvaltningen;

– Att som arbetsgivare erbjuda heltid som en valmöjlighet skapar ett större intresse för utannonserade tjänster. "Heltid som norm" hjälper oss att ta tillvara på befintlig kompetens på ett bättre sätt. På detta vis kan vi minska rekryteringsbehovet och få ökad kontinuitet hos brukaren.

Fakta ”Livslust hela livet” – äldreplan 2018-2023 för Sävsjö Kommun
Framtagandet av äldreplanen grundar sig i politiska beslut där socialnämnden, kultur-och fritidsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta en kommunövergripande äldreplan utifrån kommunens utvecklingsstrategi. De fyra viktigaste hörnpelarna för ett hälsosamt åldrande med god livskvalité är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Heltid som norm är ett insatsområde under utvecklingsområdet jämlika och jämställda arbetsplatser för alla i äldreplanen.