Lyssna på sidan Lyssna

Rörviks skola – redogörelse för nuläge och framtid

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Arbetet med att utreda och besluta om framtiden för Rörviks skola pågår för fullt, både på tjänstemannanivå och politiskt. Skrivelser har samtidigt inkommit från företagare, föräldra-, samhälls- och idrottsföreningar i Rörvik och Stockaryd. Här följer en redogörelse för nuläget och den politiska processen framgent.

I april fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa långsiktiga för- och nackdelar med att låta elever i årskurs 7-9, och som går på Rörviks skola, istället hänvisas till Hofgårdsskolan. I denna analys skulle det även ingå att redogöra för vilka lokalmässiga anpassningar som i så fall behöver göras på Hofgårdsskolan. Nämnden fick vidare uppdraget att utreda möjligheten att omfördela elever mellan Rörviks och Stockaryds skola.

Barn- och utbildningschef Stefan Claesson fick i sin tur i uppdrag av sin nämnd att göra en utredning. Denna redogjorde han för i onsdags, den 8 maj, under barn- och utbildningsnämndens beredningsmöte (i ett sådant möte går ledamöterna igenom alla ärenden, beslut tas endast i undantagsfall).

  • Den 21 maj kommer barn- och utbildningsnämndens presidium, tillsammans med barn- och utbildningschefen, att medverka på kommunstyrelsens sammanträde för att redogöra för hur nämnden resonerar i ärendet.
  • Den 5 juni tar barn- och utbildningsnämnden beslut och ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen.
  • Den 18 juni har kommunstyrelsen beredningssammanträde och ett inriktningsbeslut i ärendet kan förväntas. Den 3 september ska kommunstyrelsen besluta om ett slutgiltigt förslag och detta ska sedan läggas fram i kommunfullmäktige den 16 september.

– Vi arbetar skyndsamt med detta uppdrag som har högsta prioritet för nämnden. Samtidigt är det viktigt att beredningen av ärendet nu får ta sin tid så att vi kan ta ett väl genomtänkt och förankrat beslut. De skrivelser som inkommit från föräldrar, föreningar och företag i Rörvik och Stockaryd visar på ett stort och viktigt engagemang. Dessa ger oss värdefulla inspel i den fortsatta processen och är något vi värdesätter i vårt arbete, säger Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.


Vid frågor kontakta:

Fredrik Håkansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 0735-32 31 20
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, 0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.