Lyssna på sidan Lyssna

Förstärkt budget till förskolor och Aleholm

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Efter att Sävsjö kommun har tilldelats ytterligare 13 miljoner årligen i det kommunala utjämningssystemet har kommunfullmäktige beslutat att utöka barn- och utbildningsnämnden budgetram för 2020 och framåt med 4 miljoner. Nämnden har nu beslutat att använda hela den summan för att förstärka inom förskolornas verksamheter och på gymnasieskolan Aleholm.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram inför 2020 har inneburit ett kraftigt minskat ekonomiskt utrymme för kommunens förskolor och gymnasium/vuxenutbildning. Med det som bakgrund har nämnden beslutat att fördela budgettillskottet med 2,5 miljoner till kommunens förskolor och 1,5 miljoner till Aleholm.

På senare år har grundskolan fått ett betydande statligt bidrag, ”Likvärdig skola”, som under innevarande år ligger på drygt 9 miljoner. Det har varit villkorat på så sätt att effektiviseringar i grundskolan varit svåra att genomföra. Under vintern har dock besked kommit där man lättat på kraven för bidraget vilket gör det möjligt att fortsatt få del av det fullt ut även om effektiviseringar görs. Utifrån det beskedet har nämnden även tagit beslut om att från läsår 2020-2021 omfördela 2,5 miljoner från kommunens grundskolor till förskolorna och Aleholm. Besluten innebär sammantaget att förskolorna får ett tillskott på totalt 4,5 miljoner och gymansieskolan Aleholm förstärks med 2 miljoner.

– Det är bra att även grundskolan kan vara med och ta sin del av den effektivisering som gjorts på senare år, samtidigt som man får behålla det så viktiga statliga bidraget för ”Likvärdig skola”. Att vi dessutom kan förstärka inom gymnasie- och vuxenutbildning och i förskolan i princip återgå till det budgetläge vi hade 2019, är förstås mycket glädjande, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Utifrån tillskottet i utjämningsystemet har kommunfullmäktige även beslutat att den aviserade effektiviseringen inom barn- och utbildningsförvaltningen på 1% (drygt 3 miljoner) tas bort för år 2020.

Vid frågor kontakta:
Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande
0735-323120  fredrik.hakansson@savsjo.se