Centrala säkerhetsgruppen

I Sävsjö kommun finns Centrala säkerhetsgruppen som regelbundet möts och arbetar förebyggande för att vara väl förberedda vid extraordinära händelser, större olyckor och kriser. I den gruppen finns alla förvaltningar representerade tillsammans med kommunchef och beredskapssamordnare. Gruppen arbetar en gång per mandatperiod fram en krisledningsplan som kommunfullmäktige sedan fastställer.

Krishanteringsåtgärder

Kommunen ska också, inom sitt geografiska område, verka för att olika aktörer i kommunen samverkar, samt uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Kommunen ansvarar för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse koordineras och att information till allmänheten samordnas.

Samhällets krishantering utgår ifrån följande principer på central, regional och lokal nivå:

  • Ansvarsprincipen
    innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
  • Likhetsprincipen
    som innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
  • Närhetsprincipen
    som innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Kommunens krisorganisation ska därmed likna den normala organisationen så mycket som möjligt och nödlägen ska i första hand hanteras av ordinarie verksamhet.

Vid allvarliga händelser, kriser eller extraordinära händelser som påverkar Sävsjö kommun upprättas en särskild krisorganisation. Syftet med organisationen är att bättre kunna hantera nödläget så att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas och att kommuninvånarnas säkerhet inte äventyras. Kommunens samlade resurser ska kunna användas vid en sådan händelse.

Vid en extraordinär händelse ligger det politiska ansvaret på kommunens utsedda krisledningsnämnd. I Sävsjö kommuns är detta kommunstyrelsen.

Vid en allvarlig händelse, som inte definieras som extraordinära händelse, används delar av krisorganisationen, men styrs av ordinarie politisk ledning.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.