Eldning, eldningsförbud och fyrverkerier

Läs mer om:

Eldning, eldningsförbud och fyrverkerier

Bestämmelser för eldning utomhus i Sävsjö kommun

Vid bränning av ris och dylikt från och med den 1 maj till och med 30 september gäller eldningsförbud eftersom det enligt SMHI:s prognoser bedöms vara mycket stor brandrisk.

I övrigt och under tid när ingen brandriskprognos ges, tillåts bränning i mindre omfattning dock under förutsättning att sanitär olägenhet ej uppstår. Vid eldning ska kommunens lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter efterföljas.

Upplysningar om brandrisk lämnas under perioden 1 maj till 30 september dagligen av SMHI och på trafik- och serviceradion på Radio Jönköping. Upplysningar om eldningsförbud och regler för bränning lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

I Sävsjö kommun gäller generellt eldningsförbud inom tätbebyggt område, undantag kan dock medges. Kontakta miljö- och byggförvaltningen på telefon 0382-15264 innan du börjar elda.

Råd och tips vid eldning utomhus

Varje år får vi ett stort antal frågor från privatpersoner och företag kring eldning utomhus. Det är framförallt frågeställningar kring om det är tillåtet att elda och vilka krav räddningstjänsten ställer.

Räddningstjänstens uppgift är att genom information förebygga att bränder till följd av eldning utomhus inträffar. Länsstyrelsen och kommunerna bestämmer om det är helt eller delvis förbjudet att elda utomhus. I Jönköpings län sker detta i samråd mellan räddningscheferna. Det är viktigt att notera att det inte bara är räddningstjänstens rekommendationer som avgör om eldning utomhus kan utföras. I de fall då eldning sker inom detaljplanerat område (tätorterna) kan kommunens miljö- och byggförvaltning göra bedömningen att eldningen är att klassa som sanitär olägenhet. Ett bättre sätt än att elda inom tätorter, exempelvis när det gäller trädgårdsavfall är att istället deponera detta på någon av kommunernas återvinningsstationer. Räddningstjänstens bedömning gäller endast brandsäkerheten.

Riktlinjer för eldning utomhus

Eldning utomhus är normalt tillåtet om inte generellt eldningsförbud råder, men den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Ska eldning ske måste detta genomföras på ett säkert sätt, enligt nedan.

Eldning som sker i större omfattning ska alltid anmälas till räddningstjänsten. En ansvarig person ska alltid finnas och uppgifter om namn, adress och telefonnummer ska meddelas räddningstjänsten.

Vid bedömning av omfattning kan ett riktvärde vara, att med större omfattning menas en eld som har en diameter >3 meter.

All eldning avrådes vid stark vind. Vid ändringar i vindförhållande under pågående bränning, som medför ökad brandrisk, ska bränningen avbrytas.

Vid all eldning skall någon form av släckredskap finnas nära tillgänglig. Vid eldning i mindre omfattning kan hinkar med vatten eller handbrandsläckare (vatten) rekommenderas. Skall eldning ske i större omfattning bör kopplad och trycksatt vattenslang finnas eller större vattenfyllda tunnor. Annan utrustning som behövs är strilkannor, kvastar, krattor, spadar med mera.

Elden ska placeras så att ingen spridningsrisk föreligger. Ett säkerhetsavstånd på minst 75 meter till byggnad kan rekommenderas då eldning sker i större omfattning. Hänsyn måste tas till omgivningen med tanke på lättantändliga byggnader, upplag med mera varför avståndet i vissa fall måste ökas ytterligare.

Vid all eldning utomhus ska den som eldar ha möjlighet att snabbt kunna larma om problem skulle uppstå.

Ingen eldning bör ske efter mörkrets inbrott. Undantag gäller för valborgsmässoeldar.

Vid brandriskvärde 1-4

Eldning i mindre omfattning accepteras. Eldning i större omfattning bör kontrolleras och eventuellt genomförs en besiktning på platsen.

Vid brandriskvärde 5

Alla typer av eldning är förbjuden. Eldning i godkända eldstäder
och grillning i upphöjd grill kan dock accepteras.

Gräseldning/halmbränning

Gräseldning och halmbränning ska ske på ett säkert sätt så att ingen spridningsrisk föreligger. Området som ska brännas skall vara väl avgränsat. Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig.

Valborgsmässoeldar

Valborgsmässoeldar får endast innehålla torra träprodukter som grenar, kvistar och ris. Anledningen till detta är att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Som en följd av detta får naturligtvis inte byggavfall, däck, plast, vätskor, gasflaskor och dylikt läggas i brasan. Allt sådant avfall skall deponeras på någon av kommunens miljöstationer. Vid placering av valborgsmässoeldar bör man tänka på att minimera röken efter vindförhållanden för att minska olägenheter för kringboende. Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig​.

Fyrverkerier

Här kan du läsa Sävsjö kommuns ordningsföreskrifter om vad som gäller vid anvädnings av fyrverkerier.PDF

Följ gärna också nedanstående tips

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.