Lyssna på sidan Lyssna

Revisionsrapporter

Vad är en revisionsrapport?

Kommunrevisorerna granskar årligen den verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder. Detta sker genom olika granskningar som genomförs med hjälp av av sakunniga revisorer på uppdrag av kommunrevisionen.

När en granskning har genomförts sammanställs en granskningsrapport. Syftet med granskningarna är att ha uppsikt över kommunens verksamheter, identifiera problem och förbättra kommunernas verksamheter.

Revisionrapporter vid årsredovisningar och delårsrapporter

Kommunrevisionen har även i uppdrag att vid årsredovisningar, delårsbokslut för styrelser, nämnder och kommunala bolag pröva följande enligt kommunallagen (2017:725):

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt,
  • om räkenskaperna är rättvisande,
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Det innebär att kommunrevisionen prövar så att verksamheterna:

  • uppnår de mål som är satta av kommunfullmäktige och av verksamheterna själva,
  • uppfyller lagstiftningen inom sina verksamhetsområden,
  • att verksamheternas ekonomiska redovisning är korrekt och laglig.

Om du vill begära ut revisionsrapporter eller behöver hjälp med att läsa dem så kan du kontakta Sävsjö kommun.

Revisionsrapporter 2020-2022

Uppföljning av tidigare granskning avseende socialnämndens personalförsörjning och arbetsmiljö, daterad 16 februari 2022. Pdf, 612.5 kB.

Granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola, daterad 24 januari 2022. Pdf, 310 kB.

Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker, daterad 17 november 2021. Pdf, 372.8 kB.

Granskning av kommunens fordonshantering, daterad 16 september 2021. Pdf, 276.8 kB.

Granskning av intern kontroll vid utbetalning av lön, daterad 5 maj 2020. Pdf, 97.9 kB.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
ekonomi@savsjo.se