Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 13 december

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat 75-årsjubileet som varit en succé under året. På agendan stod också Vallsjöbaden, Sävsjö camping och planer på ett nytt naturreservat.

Sävsjö stad 75 år en formidabel succé

En utvärdering av firandet Sävsjö stad 75 år blev en positiv start av årets sista sammanträde med kommunstyrelsen. Jubileumsgeneralen Anders Varga berättade om det stora antal evenemang som har hållits under året. En del har ordnats av föreningar och företag, några har kommunen själv ansvarat för. Jubileumsfirandet har väl hållits inom de ekonomiska ramar som tilldelats.

Föreningsdagen, stadsfesten och avslutningen med Vesper i kyrkan och eldshow vid slottsruinen kan inte kallas för annat än en succé. Personalfesten för över tusen anställda inom Sävsjö kommun blev mycket uppskattad och var ett konkret sätt för arbetsgivaren att säga tack till all fantastisk personal för utomordentliga insatser som gjorts under några tuffa covidår. Det har varit många som bidragit till att göra Jubileumsårets så framgångsrikt och alla är värda ett stort tack för sin insats!

Vallsjöbaden och Sävsjö camping uppskattade

Erfarenheter och ekonomi från sommarens verksamhet vid Vallsjöbaden och Sävsjö Camping har redovisats för kommunstyrelsen. SIA, kommunens enhet för sysselsättning, integration och arbetsmarknad har haft ansvaret. Båda dessa arbetsmarknadsprojekt har lyckats väl och denna sommar har 41 personer via dessa verksamheter gått ut i egen försörjning, flertalet från att tidigare haft ekonomiskt bistånd. Ekonomin för projekten har hållit sig väl inom tilldelad ram.

Både Vallsjöbaden och Sävsjö Camping har i kommunens regi fungerat bra och blivit uppskattade av både de som varit tillfälliga besökare och kommunens invånare. Framförallt har båda verksamheterna varit bra verktyg för att hjälpa människor till egen försörjning och ut ur utanförskap. Vi i kommunstyrelsen skickade med att vi gärna prövar möjligheten till en mer långsiktig fortsättning på både Vallsjöbaden och Sävsjö Camping. I den tuffare arbetsmarknad som väntas framöver blir den här typen av projekt än mer viktigare än idag.

Bra om Brunnstorpsmossen blir naturreservat

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag om att det ska bildas ett nästan 80 hektar naturreservat av Brunnstorpsmossen i norra delen av Sävsjö kommun. Kommunstyrelsen har fått möjlighet att ta ställning till förslaget och tycker det är positivt. Det som kommunstyrelsen skickar med som viktig synpunkt är att det behöver inom naturreservatet ges möjlighet att både bevara naturvärden och tillåta rörligt friluftsliv.

Mossar är en del av vår bygds viktiga naturtyper och angelägen att bevara. På Brunnstorpsmossen finns en naturskogsartad skog med tall, gran och asp samt inslag av öppen mosse, sumpskog, gamla träd och död ved. Den är viktigt att bevara för den biologiska mångfalden men också för mossarnas unika möjlighet att magasinera vatten. Brunstorpsmossen gränsar i väster till Hattens naturreservat och det gör denna mosse extra intressant för det rörliga friluftslivet. Det är ett bra förslag från fastighetsägare och länsstyrelse att göra Brunstorpsmossen till naturreservat!

Satsning på räddningstjänst

I Sävsjö kommun görs en stor satsning på räddningstjänst. En helt ny brandstation är klar och invigs på fredag. Två nya släckfordon ligger ute för inköp och kommunstyrelsen var helt enig i att skjuta till en miljon extra för att båda dessa fordon ska kunna köpas in. Fördyrningar finns på sammanlagt en miljon och kostnaden blir totalt nio miljoner för dessa två bilar som ska kunna köpas in under kommande två år.

En räddningstjänst med bra utrustning är viktig för allas vår trygghet. Det är också nödvändigt att det finns professionell och bra utrustning för personalens säkerhet och för möjligheten att behålla och rekrytera ny personal.

Hållbar arbetspendling, Detaljplan OBOS, Invasiva arter och utbildning med mera

I övrigt fanns på kommunstyrelsens agenda en rad intressanta ärenden. Ett projekt för hållbar arbetspendling fick kommunstyrelsens gillande. En detaljplan för en byggnation av en ny fabrikslokal i Vrigstad är på gång. Ett medborgarförslag om invasiva växter besvaras med informationsinsatser. En ny mandatperiod är på gång och med den nya reglementen och utbildningssatsningar.

Ny matsal på Hofgårdsskolan

Kommunstyrelsen avslutade sammanträdet och mandatperioden med ett besök till Hofgårdsskolans matsal. Möbler, färgsättning och konst är nytt och fräscht efter att ett förslag arbetats fram i samarbete med eleverna på skolan. Kommunstyrelsen fick smaka på den goda skollunchen och gjorde sedan också ett besök i de nyrenoverade skollokalerna för hemkunskap.

Läs alla beslut i länkat dokument. Pdf, 103.9 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02