Lyssna på sidan Lyssna
Flygbilder tagna av Pierre Klasson med drönare. Visar området Tällevad II. Godkänt av Lantmäteriet.

Detaljplaner

Inom tätorter och ibland även utanför dessa, krävs att kommunen upprättar detaljplan och beskriver vilka regler som gäller inom området för byggnation eller markanvändning. Sävsjö kommuns äldsta detaljplan, som fortfarande gäller, är sedan 1925.

Detaljplaner arbetas fram av kommunen och innan en sådan har antagits, har berörda möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Rubriken Detaljplaner, presenteras ett urval av planer som är under arbete eller nyligen antagna. Relaterad information, Karta - Detaljplaner Sävsjö kommun, hittar du gällande detaljplaner i hela kommunen.

Ett planförfarande kan innehålla de här punkterna:

Standardförfarande

 1. Samråd
 2. Underrättelse
 3. Granskning/Utlåtande
 4. Antagande
 5. Laga kraft

Utökat förfarande

 1. Kungörelse
 2. Samråd
 3. Samråde/Redogörelse
 4. Underrättelse
 5. Granskning
 6. Gransknings/Utlåtande
 7. Antagande
 8. Laga Kraft

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändning för såväl enskilda och företag som kommunen och staten.

Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur stor del av fastigheten som får bebyggas med mera. Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen juridiskt bindande. Detaljplanen ges alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Efter genomförandetidens utgång kan planen fortsätta att gälla. Om planen ändras eller upphävs kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte kräva skadestånd.


Plangränser - detaljplaner och områdesbestämmelser

Kontakt

Planstrateg

Vakant

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.