Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 7 februari

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen diskuterades bland annat ett medborgarförslag om enskilda avlopp, bokslut 2022 och tillsynsplanen för räddningstjänsten.

I samband med budgetarbete inför 2024-2026 aktualiseras hur kommunens verksamheter effektiviseras. Kommundirektören hade uppdraget att igår redovisa pågående förbättringsarbete inom kommunens verksamheter. Det pågår ett ständig förbättringsarbete ute i våra organisationer och kommunstyrelsen fick en god genomgång av arbetet. Informationen är viktig i en fortfarande ”ny” kommunstyrelse som nu går in i en tid av intensivt budgetarbete.

Meborgarförslag om principer vid bedömning av förbud för enskilda avlopp

Kommunen har fått ett medborgarförslag om enskilda avlopp. Den som skrivit förslaget menar att det är ett mycket ingripande beslut att förbjuda enskilda avlopp och anser det viktigt att kommunen på ett vetenskapligt kvantifierbart sätt visar att anläggningen utgör en olägenhet som påverkar människors hälsa och miljö. Kommunstyrelsen beslutade att ge myndighetsnämnden i uppdrag att hämta information från Växjö kommun om deras förändrade policy och hur den fungerar.

Bokslutet och deponier

I samband med bokslutet 2022 kommer det avsättas 20 miljoner kronor för framtida sanering av deponin ”Nostippen” (Sävsjö avfallstipp) samt 10 miljoner till resultatutjämningsreserven. Senast 2024 ska samtliga kända nedlagda deponier i vår kommun ha inventerats och riskklassats. Vi är färdiga med detta och resultatet visar att vi har två deponier i riskklass 2. Senast 2024 ska vi ha upprättat en handlingsplan för det fortsatta arbetet med nedlagda deponier och 2050 ska dessa båda åtgärdats enligt gällande lagstiftning.

Budgetdirektiv 2024-2026

Under våren 2023 ska nämnder och styrelser arbeta fram förslag till verksamhetsplan för åren 2024-2026. Dessa ska ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut i juni 2023. Faktorer som kan påverka resultatet kommande år är bland annat inflationen och ökat försörjningsstöd samt befolkningsutvecklingen. Direktivet är att det för 2024 och framåt gäller att verksamhetsplanen ligger kvar på samma nivå som 2023, men med vissa justeringar. Det arbetas med rationaliseringar genom till exempel investeringar och i att hitta nya arbetssätt. Arbetet görs med ett långsiktigt hållbart perspektiv, där både anställda och kommuninvånares bästa är i fokus. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta budgetdirektiven för 2024-2026.

Tillsynsplanen 2023 för räddningstjänsten

Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet har ett underliggande dokument – tillsynsplan. Den beskriver hur räddningstjänsten ska bedriva tillsyn över den enskildes skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. Planen antogs av kommunstyrelsen på tisdagens möte.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02